Αμετάβλητα για το 2017 θα είναι τα δημοτικά τέλη του Δήμου Κοζάνης, μετά την εισήγηση της δημοτικής αρχής στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Ανάγκη για αύξηση πάντως ενδέχεται να δημιουργηθεί με τη λειτουργία του εργοστασίου διαχείρισης αποβλήτων καθώς η η τιμή του τόνου απορριμμάτων προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ θα αυξηθεί από 34 ευρώ στα 83 ευρώ. Προυπόθεση πάντως όπως έχουν ξεκαθαρίσει Δήμαρχοι της περιοχής είναι να επιβληθεί το τέλος ταφής, στις άλλες περιφέρειες, αλλιώς δεν θα αποδεχτούν τις νέες τιμές.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος :

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016 εμφανίζει ποσοστά απόκλισης.

 • Στο σκέλος των εσόδων παρατηρείται ποσοστό υστέρησης (περίπου 4,3%) απολογισμού/προϋπολογισμού
 • Στο σκέλος των δαπανών παρατηρείται επίσης ποσοστό υστέρησης στο σύνολο. Παρατηρείται όμως ισοσκελισμός των συνολικών μειωμένων αυτών δαπανών με το τελικό ποσό εσόδων από τα τέλη. Για να επιτευχθεί αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους κρίθηκε αναγκαία η μείωση προυπολογιζόμενων δαπανών για τη διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των Τ.Κ.Η γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό ίσως θα επηρεάσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας αλλά διασφαλίζοντας έτσι την ανταποδοτικότητα αυτή.
 • Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017 ληφθήκαν υπόψη οι τρεις κύριοι άξονες δραστηριοποίησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών:
  1. Διασφάλιση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των Τ.Κ.Η.
  2. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  • Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

  Στα πλαίσια αυτά, επιπλέον εκπονείται ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων με βασικούς άξονες την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με παράλληλη αναδιοργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ από τα τέλη του έτους και κατά τη διάρκεια του 2017 θα εφαρμοσθεί και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου προσδοκώντας θετικά αποτελέσματα.

  Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι πιθανότατα θα απαιτηθεί στο έτος 2017 εκ νέου διαδικασία συζήτησης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 δεδομένου ότι δεν έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα αναστολή του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν.4042/2012 και λήγει, με την παράταση που δόθηκε το 2015, στις 31.12.2016. Το ειδικό τέλος ταφής οριζόταν για το 2014 σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και θα αυξανόταν ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο.

  Επίσης προβλέπεται στις 10.6.2017 η έναρξη παροχής υπηρεσιών της Σύμβασης Σύμπραξης η οποία θα επηρεάσει σημαντικά τα τέλη καθαριότητας αφού από τριάντα επτά (37) ευρώ που απαιτούνται συνολικά σήμερα για τη διαχείριση απορριμμάτων ανά τόνο το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί από τις 10.6.2017 σε εξήντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (68,15) ευρώ ανά τόνο για τη Σύμβαση Σύμπραξης συν περίπου δεκαπέντε (15) ανά τόνο απορριμμάτων για τη συνέχιση λειτουργίας της ΔΙΑΔΥΜΑ που περιλαμβάνει τη φροντίδα του ΧΥΤΑ, τη διαχείριση όλων των ρευμάτων ανακυκλώσιμων καθώς και το κόστος λειτουργία της εταιρείας.

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ   2016 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΣύμφωνα με τις Καταστάσεις Εκκαθάρισης Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού της Δ.Ε.Η και τις αντίστοιχες καταστάσεις από τους υπόλοιπους παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας τα έσοδα για το 2016 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:
  Εκτίμηση (Ιανουάριος- Δεκέμβριος) 5.550.000 €
  Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Αγίου Δημητρίου & Α.Η.Σ Καρδιάς 333.300 €
  ΣΥΝΟΛΟ 5.883.300 €

  Σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίστηκαν με την 528/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης τα αναμενόμενα συνολικά έσοδα για το 2016 από το Τ.Κ.Η. έχουν προϋπολογιστεί σε 6.147.734,04  με αποτέλεσμα να παρατηρείται υστέρηση σε ποσοστό περίπου 4,3% απολογισμού/ προϋπολογισμού σε επίπεδο εσόδων.

  Οι δαπάνες των Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμός) για το έτος 2016 (πραγματικά στοιχεία μέχρι 31/08/2016 και εκτίμηση για τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες του έτους) διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Δαπάνες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος/ Τμήματος Καθαριότητας 100%/ Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης 50%:

   

  Μισθοδοσία

  Τακτικό Προσωπικό

  Αορίστου χρόνου

  Ορισμένου χρόνου

  Καύσιμα/Λιπαντικά

  Συντήρηση/Ασφάλιση

  Γενικά Έξοδα

  Ο.Σ.Δ.Α. *

  Μισθώσεις εξοπλισμού

  Προγραμματικές Συμβάσεις

  Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων

  Εξοπλισμός

  ΣΥΝΟΛΟ

  2.309.000

   

   

   

  222.000

  152.000

  65.000

  965.000

  47.000

  40.000

  83.000

  0

  3.883.000

       

   

  *  Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων: η δαπάνη αυτή αφορά το κόστος Υγειονομικής Ταφής και Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που καταβάλλεται στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ.

  1. Δαπάνες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού 80%
  Μισθοδοσία

  Τακτικό Προσωπικό

  Αορίστου χρόνου

  Καύσιμα/Λιπαντικά

  Κατανάλωση Ρεύματος/ Επεκτάσεις Δικτύου

  Προμήθεια Λαμπτήρων

  Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού

  Ανακατασκευή Δικτύων

  ΣΥΝΟΛΟ

  196.000

   

   

  5.000

   

  1.350.000

  70.000

  25.000

  5.000

  1.651.000

       

   

  1. Εισφορά ΤΑΔΚΥ (3,00% επί των εσόδων του έτους 2015): 171.000
  2. Προμήθεια ΔΕΗ (2,46% επί των εσόδων του έτους 2016): 137.000
  3. Έκπτωση Τελών Πολυτέκνων & ΑΜΕΑ & Απόρων: 40.000

   

  Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2016 :

  Α/Α Περιγραφή δαπάνης Ποσό Ποσοστό %
  1.

  Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ Τμήμα Καθαριότητας 100% & Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 50%

  3.883.000
  2.

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 80%

  1.651.000
  3. Εισφορά ΤΑΔΚΥ 171.000
  4. Προμήθεια Δ.Ε.Η 137.000
  5. Δαπάνη από Μείωση Τελών σε Πολύτεκνους, Α.Μ.Ε.Α & Απόρους 40.000
    ΣΥΝΟΛΟ 5.882.000 100,00

   

   

  Διαπιστώνεται δηλαδή ότι τα έσοδα του έτους 2016 ισοσκελίζονται (διαφορά 1.300,00€) με τις πραγματοποιθείσες και προγραμματισμένες να εκτελεσθούν δαπάνες για το έτος 2016.

  Για λογιστική τακτοποίηση και επειδή μέρος των εσόδων και μέρος των τιμολογηθέντων δαπανών του έτους 2016 ποσού 450.000€ λόγω χρόνου, δε θα εισπραχθεί και δε θα πληρωθεί στη χρήση του έτους αυτού, θα μεταφερθεί σαν έσοδο και σαν δαπάνη στη  χρήση του οικονομικού έτους 2017. 

   

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2017

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

   

  Με στόχο πάντα τη συγκράτηση των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό αυτές αναμένεται να διαμορφωθούν για το έτος 2017 ως εξής:

  1. Δαπάνες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος/ Τμήματος Καθαριότητας 100%/ Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης 50%:
  Μισθοδοσία

  Τακτικό Προσωπικό

  Αορίστου χρόνου

  Ορισμένου χρόνου

  Καύσιμα/Λιπαντικά

  Συντήρηση/Ασφάλιση

  Γενικά Έξοδα

  Ο.Σ.Δ.Α. *

  Μισθώσεις εξοπλισμού

  Προγραμματικές Συμβάσεις

  Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων

  Εξοπλισμός

  ΣΥΝΟΛΟ

  2.285.427

   

   

   

  241.500

  206.325

  155.375

  965.000

  67.000

  40.000

  85.900

  20.000

  4.066.527

       

   

  1. Δαπάνες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού 80%
  Μισθοδοσία

  Τακτικό Προσωπικό

  Αορίστου χρόνου

  Καύσιμα/Λιπαντικά

  Κατανάλωση Ρεύματος/ Επεκτάσεις Δικτύου

  Προμήθεια Λαμπτήρων

  Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού

  Ανακατασκευή Δικτύων

  ΣΥΝΟΛΟ

  221.350

   

   

  5.000

   

  1.350.000

  75.000

  20.000

  10.000

  1.681.350

       

   

  1. Εισφορά ΤΑΔΚΥ (3,00% επί των εσόδων του έτους 2016): 177.000
  2. Προμήθεια ΔΕΗ (2,46% επί των εσόδων του έτους 2017): 142.031
  3. Έκπτωση Τελών Πολυτέκνων & ΑΜΕΑ & Απόρων: 40.000
  4. Δαπάνες έτους 2016:                                                           450.000

  * Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων: η δαπάνη αυτή αφορά το κόστος Υγειονομικής Ταφής και Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για ολόκληρο το έτος (σύμφωνα με Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ).

  Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2017 :

  Α/Α Περιγραφή δαπάνης Ποσό  
  1.

  Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ Τμήμα Καθαριότητας 100% & Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 50%

  4.066.527
  2.

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 80%

  1.681.350
  3. Εισφορά ΤΑΔΚΥ (από 5.900.000€) 177.000
  4. Προμήθεια Δ.Ε.Η (από 5.773.608€) 142.031
  5. Δαπάνη από Μείωση Τελών σε Πολύτεκνους, Α.Μ.Ε.Α & Απόρους 40.000
  6. Δαπάνες έτους 2016 450.000
    ΣΥΝΟΛΟ 6.556.908  

   

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017/

  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Τ.Κ.Η ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

   

  – Δημοτική Ενότητα Κοζάνης

  Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

  Οικίες
  Πόλη
  1,65 €/m2
  Δημοτικά Διαμερίσματα 1,13 €/m2
  Καταστήματα *
  Εξαιρετική Ζώνη (πόλη)
  4,84 €/m2
  Α΄ Ζώνη (πόλη)
  4,14 €/m2
  Β΄ Ζώνη (πόλη)
  2,66 €/m2
  Γ΄ Ζώνη (Δημοτ. Διαμερίσματα)
  1,47 €/m2
  Ειδική Ζώνη Δ΄ (Α.Δ.Σ 69/99)
  1,47 €/m2
  Μη Στεγασμένοι Χώροι
  0,35 €/m2

   

  Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

  Καταστήματα Εξαιρετικής ζώνης              43.000 m2

  Καταστήματα Α΄ ζώνης                             102.000 m2

  Καταστήματα Β΄ ζώνης                             323.000 m2

  Ειδική Ζώνη Δ΄                                              10.000 m2

  Μη στεγασμένοι χώροι                                  40.474 m2

  Οικίες για την πόλη                                  1.926.911 m2

  Καταστήματα Γ΄ ζώνης                   128.699 m2

  Οικίες για Δ.Δ/ Τ.Κ                                     523.574 m2

  * Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ανήκουν σε κάθε μία ζώνη για την πόλη δίνονται στο Παράρτημα.

  ** ‘’Ενεργά θεωρούνται τα τετραγωνικά τα οποία ρευματοδοτούνται και αποφέρουν έσοδα για το Δήμο, ενώ ‘’μη ενεργά’’ αυτά τα οποία δεν ρευματοδοτούνται για διαφόρους λόγους με αποτέλεσμα να μην αποφέρουν έσοδα για τον Δήμο

   

  Για την αντιμετώπιση των δαπανών  για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

  Οικίες
  Πόλη
  1,65 €/m2
  Δημοτικά Διαμερίσματα 1,13 €/m2
  Καταστήματα *
  Εξαιρετική Ζώνη (πόλη)
  4,84 €/m2
  Α΄ Ζώνη (πόλη)
  4,14 €/m2
  Β΄ Ζώνη (πόλη)
  2,66 €/m2
  Γ΄ Ζώνη (Δημοτ. Διαμερίσματα)
  1,47 €/m2
  Ειδική Ζώνη Δ΄ (Α.Δ.Σ 69/99)
  1,47 €/m2
  Μη Στεγασμένοι Χώροι
  0,35 €/m2

   

  Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε

  5.478.675 € 

   

  – Δημοτική Ενότητα Αιανής

  Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

  Αιανή

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.72 €/m²

  Αγ. Παρασκευή

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.47 €/m²

  Ροδιανή

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.47 €/m²

  Κερασιά, Κτένι

  Ρύμνιο, Χρώμιο

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.47 €/m²

  Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

  Αιανή

  Οικία              :67.595

  Κατάστ.          :8.751

  Αγ. Παρασκευή

  Οικία              :20.668

  Κατάστ.          :2.917

  Ροδιανή

  Οικία              :13.401

  Κατάστ.          :1.669

  Κερασιά- Κτένι

  Οικία             :12.629

  Κατάστ.          :1.291

  Ρύμνιο

  Οικία              :6.446

  Κατάστ.          :368

  Χρώμιο

  Οικία              :6.288

  Κατάστ.          :454

   

  Για την αντιμετώπιση των δαπανών  για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

   

  Αιανή

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.72 €/m²

  Αγ. Παρασκευή

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.47 €/m²

  Ροδιανή

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.47 €/m²

  Κερασιά, Κτένι

  Ρύμνιο, Χρώμιο

  Οικία              :1.13 €/m²

  Κατάστ.          :1.47 €/m²

   

  Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 168.440 €. 

  – Δημοτική Ενότητα Ελίμειας

  Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

  Κρόκος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.72 €/m²

  Αμυγδαλέα

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Άνω Κώμη

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Κάτω Κώμη

  Οικία             : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Καισαρειά

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Κοντοβούνιο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Μηλέα

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Σπάρτο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

   

  Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

  Κρόκος

  Οικία              :106.723

  Κατάστ.          :14.067

  Αμυγδαλέα

  Οικία              :4.967

  Κατάστ.          :1.199

  Άνω Κώμη

  Οικία              :50.515

  Κατάστ.          :6.519

  Κάτω Κώμη

  Οικία             :15.994

  Κατάστ.          :1.503

   

  Καισαρειά

  Οικία              :25.522

  Κατάστ.          :6.254

  Κοντοβούνιο

  Οικία              :6.260

  Κατάστ.          :330

  Μηλέα

  Οικία              :4.848

  Κατάστ.          :52

  Σπάρτο

  Οικία              :4.924

  Κατάστ.          :936

   

  Για την αντιμετώπιση των δαπανών  για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Ελίμειας, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

   

  Κρόκος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.72 €/m²

  Αμυγδαλέα

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Άνω Κώμη

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Κάτω Κώμη

  Οικία             : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Καισαρειά

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Κοντοβούνιο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Μηλέα

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

  Σπάρτο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.47 €/m²

   

  Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 297.201 €

   

  – Δημοτική Ενότητα Υψηλάντη

  Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

  Μαυροδέντρι

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

  Ποντοκώμη

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

  Λιβερά

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

  Σιδερά

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

   

  Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

  Μαυροδέντρι

  Οικία              :33.256

  Κατάστ.          :4.854

  Ποντοκώμη

  Οικία              :46.690

  Κατάστ.          :8.058

  Λιβερά

  Οικία              :1.722

  Κατάστ.          :1.118

  Σιδερά

  Οικία             :7.485

  Κατάστ.          :814

   

  Για την αντιμετώπιση των δαπανών  για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Δ. Υψηλάντη, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

   

  Μαυροδέντρι

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

  Ποντοκώμη

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

  Λιβερά

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

  Σιδερά

  Οικία              : 0.90 €/m²

  Κατάστ.          : 0.90 €/m²

   

  Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε   93.597 €.

   

  – Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου

  Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

  Αγ. Δημήτριος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Αγ. Χαράλαμπος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Ακρινή

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Αυγή

  Οικία             : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Βοσκοχώρι

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Δρέπανο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Καπνοχώρι

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Κλείτος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Κοιλάδα

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Πολύμυλος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Ρυάκιο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Τετράλοφος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.                      : 1.30 €/m²

   

  Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

   

  Αγ. Δημήτριος

  Οικία              :29.458

  Κατάστ.          :6.291

   

  Αγ. Χαράλαμπος

  Οικία              :1.109

  Κατάστ.          :180

  Ακρινή

  Οικία              :33.296

  Κατάστ.          :7.047

  Αυγή

  Οικία             :189

  Κατάστ.          :913

  Βοσκοχώρι

  Οικία              :771

  Κατάστ.          :365

  Δρέπανο

  Οικία              :50.681

  Κατάστ.          :14.715

  Καπνοχώρι

  Οικία              :12.955

  Κατάστ.          :2.359

  Κλείτος

  Οικία              :15.803

  Κατάστ.          :1.111

  Κοιλάδα

  Οικία              :29.070

  Κατάστ.          :2.417

  Πολύμυλος

  Οικία              :18.446

  Κατάστ.          :3.633

  Ρυάκιο

  Οικία              :7.697

  Κατάστ.          :885

  Τετράλοφος

  Οικία              :23.380

  Κατάστ.          :2.304

   

  Για την αντιμετώπιση των δαπανών  για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

   

  Αγ. Δημήτριος

  Οικία              : 1.13€/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Αγ. Χαράλαμπος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Ακρινή

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Αυγή

  Οικία             : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Βοσκοχώρι

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Δρέπανο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Καπνοχώρι

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Κλείτος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Κοιλάδα

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Πολύμυλος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Ρυάκιο

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.          : 1.30 €/m²

  Τετράλοφος

  Οικία              : 1.13 €/m²

  Κατάστ.                      : 1.30 €/m²

   

  Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 306.712 €.

   

  Σύνολο Εσόδων

  Α/Α Περιγραφή δαπάνης Ποσό  
  I Δημοτική Ενότητα Κοζάνης 5.478.675
  Ii Δημοτική Ενότητα Αιανής 168.440
  Iii Δημοτική Ενότητα Ελίμειας 297.201
  Iv Δημοτική Ενότητα Υψηλάντη 93.597
  V Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου 306.712
                                                      ΣΥΝΟΛΟ 6.344.625  
  Αναμενόμενη στέρηση εσόδων  ενεργών τετραγωνικών  έτους 2017:

  9,00%

  571.017  
                                                      ΣΥΝΟΛΟ 5.773.608  
  Vi Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Αγίου Δημητρίου 175.000
  Vii Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Καρδιάς 158.300
  Viii Έσοδα από το έτος 2016 450.000
                                     ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.556.908  

   

   

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page