Το ΛΚΔΜ προσέφερε προς μίσθωση αγροτικές εκτάσεις σε αποκατεστημένες περιοχές των Ορυχείων, ιδιοκτησίας του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ ΑΕ, χωρίς διαγωνισμό ύστερα από δημόσια πρόσκληση για λόγους εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Επιχείρησης. Η επιλογή των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων έγινε κατόπιν κατάταξής τους βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με κριτήρια. Οι καταρτηθέντες πίνακες των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων καθώς και των απορριφθέντων, θα βρίσκονται αναρτημμένοι στο Κτήριο Διοικήσεως καθώς και στον Τομέα Απαλ/σεων & Τοπογραφήσεων, από τις 21-4-2016. Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 6-5-2016

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page