Συνεδριάζει την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 13:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016.

 

  1. 10η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 153.396,50 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

  1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 20158/18.05.2016 ένστασης της εταιρίας «ΠΛΟΣΚΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» κατά του από 16.05.2016 Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών δόμησης» προϋπολογισμού 49.999,98 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 11/2016

 

  1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 20546/20.05.2016 ένστασης της εταιρίας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ» κατά του από 12.05.2016 Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης » προϋπολογισμού 78.499,37 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 4/2016

 

  1. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα» προϋπολογισμού 28.194,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 24/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

  1. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών στείρωσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων   συντροφιάς και επίβλεψης λειτουργίας ενδιαιτήματος Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 22.457,34 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 13/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

  1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨

 

  1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων–εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page