Προσόντα υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός.
• Κάτοχος Άδειας Α΄ Τάξης λογιστή/ φοροτεχνικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
• Άριστη γνώση και χρήση λογιστικών προγραμμάτων
• Άριστη γνώση των Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ., Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Εργατικής νομοθεσίας.
• Προϋπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου σε ΑΕ
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων: info@tenacon.gr, τηλ.2463025222