1.200.000 € εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο υπέρ των Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στις Λιγνιτικές Περιοχές

4 Min Read

Εγκρίθηκαν 1.200.000 € εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την ωρίμανση και προετοιμασία αναβάθμισης των Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στις Λιγνιτικές Περιοχές στη Δυτική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο των δράσεων για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Η δράση σχεδιάστηκε από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΣΔΑΜ), στο πλαίσιο του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για την περίοδο 2021-2023 (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020-2023). Στο ΕΜεΠ 2020-2023 περιλαμβάνονται. επίσης οι δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στις περιοχές ύψους 107 εκ ευρώ.

Η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο αφορά στην προετοιμασία των απαραίτητων Μελετών, των αποτέλεσμα των οποίων θα οδηγήσει  στην εφαρμογή της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εκπαιδευτικών συγκροτημάτων του ΟΑΕΔ στις περιοχές απολιγνιτοποίησης (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα και Τρίπολη), σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των δομών, δράσεων και  προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με νέες, κυρίως «πράσινες» ειδικότητες, που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στις περιοχές του ΣΔΑΜ.

Συγκεκριμένα, οι πόροι του Πράσινου Ταμείου θα διατεθούν για τις μελέτες ωρίμανσης της ενεργειακής αναβάθμισης και θέσπισης προδιαγραφών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, καθώς επίσης και την αναμόρφωση – επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών στις περιοχές παρέμβασης προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Τρίπολη στεγάζονται σε κτιριακά συγκροτήματα εμβαδού 7.509 τ.μ., 6.756 τ.μ., 6.628 τ.μ. και 8.480 τ.μ. αντίστοιχα, κατασκευασμένα μεταξύ 1975-1985 στα οποία δεν έχει γίνει καμία συστηματική επισκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση. Η αναβάθμιση των παραπάνω κτιριακών συγκροτημάτων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ψύξη και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) αλλά και ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) για την πλήρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών των συγκροτημάτων, τοποθέτηση συστημάτων σκιασμού, εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS) κ.α.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προώθησης της ικανοποίησης των νέων αναγκών που προκύπτουν από το ΣΔΑΜ, δημιουργείται η ανάγκη εκσυγχρονισμού – αναμόρφωσης – επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών και των εργαστηριακών υποδομών, στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες απαιτούν την εκπόνηση μελέτης εκσυγχρονισμού των εργαστηρίων που θα αφορά στη θέσπιση προδιαγραφών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και θα περιλαμβάνει το «πρότυπο» εργαστήριο κάθε ειδικότητας, εξασφαλίζοντας την «πράσινη» διάστασή της.

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ προχωρά στη δημιουργία ενός «Πράσινου Σχολείου» στην ΕΠΑΣ  Κοζάνης, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την FIAP, με υποστήριξη από την ICON Group, την STEM Education και πολλούς ακόμη φορείς από την Ελλάδα και τη Γερμανία στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) της Γερμανίας, έργου συνεργασίας, GRÆDUCATION. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση «πράσινων» ειδικοτήτων για την απόκτηση και αναβάθμιση «πράσινων» δεξιοτήτων των νέων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής, στο πλαίσιο του ΣΔΑΜ. Το «Πράσινο Σχολείο» θα ενταχθεί στην Προτεραιότητα «Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση και Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου»   του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

Μοιραστείτε την είδηση