135 θέσεις οχτάμηνης απασχόλησης στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

3 Min Read

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ανακοινώνει

- Advertisement -

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

200 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών

8

Μήνες

(βάρδια))

5
201 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &

Αεριοστροβίλων

8

Μήνες

(ημερήσιοι)

11
202 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων  

 

8

Μήνες

 

30
203 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &

Αεριοστροβίλων

 

8

Μήνες

(βάρδια)

66
204 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

 

8

Μήνες

(βάρδια)

13
205 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα)

8

μήνες

1
206 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών)

8

μήνες

1
207 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8

Μήνες

(βάρδια)

3
208 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί- Χειριστές

(Οδηγοί Λεωφορείου

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

Μήνες

(βάρδια)

3
209 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Οδηγοί Λεωφορείου

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

Μήνες

(ημερησιοι)

1
210 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγός, Μηχανοδηγός- Χειριστής

(Οδηγός

Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

μήνες

1

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανόμενων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αυτοπροσώπως ή με νόμιμο Εκπρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από τις 15/07/2019 έως και τις 24/07/2019

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και 2461054265 κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση