1554 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 2,72 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Δ. Μακεδονίας

2 Min Read

Στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 υποβλήθηκαν 1554 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2,72 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, που είναι ο εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η διαδικασία ολοκληρώθηκε προχθές (Τετάρτη 21 Απριλίου), ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο έλεγχος των στοιχείων και η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων ήταν, «στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), μεγαλύτερη ή ίση του 10%».

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει «για έξοδα κάτω των 10.000 ευρώ, το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 1000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 1800 ευρώ το μέγιστο».

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, στα ποσά εξόδων επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά «οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών, ενοικίων, παροχών σε εργαζόμενους και διαφόρων λειτουργικών εξόδων».

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

του ανταποκριτή του ΑΠΕ ΜΠΕ Σπ. Κουταβά

 

Μοιραστείτε την είδηση