2 εκ. για ερευνητικές υποδομές στη Δυτική Μακεδονία μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος

2 Min Read

Εννέα έργα δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών, προϋπολογισμού, 1.919.154,24 €, με στόχο τη ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών στήριξης της έρευνας στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκαν από τον Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
• Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 373.384 €,
• Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 144.500 €,
• Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Κατασκευών και Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 250.000 €,
• Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του ΤΜΠΤ και του Κέντρου Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης και Μεγάλης Κλίμακας του ΤΜΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 191.949,38 €, καθώς και τα παρακάτω έργα με Δικαιούχο το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:
• Αναερόβια διάταξη βιολογικής προ-επεξεργασίας και ανάκτησης ενέργειας για add-on εφαρμογές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων «Βιο-Ενεργ-on» , με προϋπολογισμό 140.000 €,
• Επέκταση/αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο της Γεωργίας Ακριβείας, με προϋπολογισμό 125.240 €,
• Δημιουργία ερευνητικών υποδομών με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών διατροφικά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με προϋπολογισμό 188.604 €,
• Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και μοντελοποίησης, με προϋπολογισμό 223.957,76 €,
• Δημιουργία νέου εργαστηρίου ανάπτυξης προϊόντων και διεπαφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια – Ακρωνύμιο: Διενέργεια, με προϋπολογισμό 281.519,10 €.
Το έργα δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Μοιραστείτε την είδηση