4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

2 Min Read

Η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 θα βρεθεί στο επίκεντρο της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα γίνει την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, στην Κοζάνη.
Κατά τη συνεδρίαση θα γίνει επισκόπηση της γενικότερης πορείας του Προγράμματος και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
• Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017.
• Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος.
• Πρόοδος υλοποίησης του Πλάνου Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Συμπεράσματα / Ευρήματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής του Προγράμματος.
• Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
• Συμπεράσματα 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Π&Ε) / Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Π&Ε) του Προγράμματος / Μέτρα ενίσχυσης της προβολής του Προγράμματος για το επόμενο έτος.
• Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων:
Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ)
Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – Ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027
H 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί στο νέο κτίριο της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, με ώρα έναρξης τις 9.30 π.μ.

Μοιραστείτε την είδηση