5 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

3 Min Read

Ο Κλάδος ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

300 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί- Χειριστές

(Οδηγοί Λεωφορείου

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

Μήνες

(βάρδια)

3
301 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Οδηγοί Λεωφορείου

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

Μήνες

(ημερήσιοι)

1
302 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγός, Μηχανοδηγός- Χειριστής

(Οδηγός

 Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8

Μήνες

(ημερήσιοι)

1

 

 

 

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

  • Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα ανά θέση προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανόμενων, αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, στο κτίριο της υπηρεσίας μας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας: ΔΕΛΜ, Σολωμού 41, 106 82 Αθήνα.

 

  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους του ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κα ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα ([email protected]) ή κα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρα ([email protected]) και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350,  Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων, κας ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας (τηλ. επικ. 24610-54305) ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας (τηλ. Επικ. 24610-54265).

 

  • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από τις 02/06/2020 έως και τις 11/06/2020

 

  • Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και 2461054265  κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.

 

         Για τη ΔΕΗ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ/ντής Κλάδου

                   ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Μοιραστείτε την είδηση