50 εκ. ευρώ ενίσχυση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

3 Min Read

Έως τις 20 Μάϊου η υποβολή των δικαιολογητικών

50 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για επιχειρήσεις (μικρομεσαίες και μεγάλες) ως έκτακτη ενίσχυση από την πανδημία από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. 46 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 4 εκατομμύρια ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών, οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις εστίασης, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και των σχολών χορού.

Η επιχορήγηση θα είναι μη επιστρεπτέα υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό έως και 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών του έτους 2019 και δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν θα πρέπει:

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.12.2021.
 • Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κύριο κωδικό με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να υποβάλλουν μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με το 2019.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με εξάιρεση τις αναγνωρισμένες και εποπτευόμενες από το Κράτος σχολές χορού οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ.
 • Να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης Ε.Ε. ή Δ.Ε.Ε.
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύληση της λαμβανόμενης ενίσχυσης στην πρωτογενή παραγωγή.

Χρήσιμες επισημάνσεις

 • Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).
 • Μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις και σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εξωχώριες εταιρείες, όπως και οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) δηλώνουν το εν λόγω γεγονός και ελέγχονται κατά το το στάδιο της επαλήθευσης.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2022 και το κεφάλαιο θα πρέπει να έχει αναλωθεί έως τις 30.09.2022. Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  www.ependyseis.gr/mis μέχρι τις 20 Μάϊου ενώ η πρόσκληση και χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα, βρίσκονται αναρτημένα στις διευθύνσεις: www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, www.espa.gr, www.mindev.gr.

Θένια Βασιλειάδου www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση