8 προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

3 Min Read

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ /ΤΣΠ) στη ΔΕΗ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν. 4643/2019)

Ο Κλάδος ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

 Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8

Μήνες

(βάρδια)

5
102 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

(Οδηγοί Λεωφορείου

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8

Μήνες

(βάρδια)

3

 

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  • Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα ανά θέση προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανόμενων, αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, στο κτίριο της υπηρεσίας μας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας: ΔΕΛΜ, Σολωμού 41, 106 82 Αθήνα.
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 1 / 2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E. / ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 18ο χιλ. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης,  Τ.Θ. 1350,  Τ.Κ. 501 00 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κα ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα (τηλ. επικοινωνίας 24610 54305) ή κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ελένη (τηλ. επικοινωνίας 24610 54265).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από τις 20/03/2023 έως και τις 29/03/2023.

 

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και 2461054212  κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.

Μοιραστείτε την είδηση