80εκ. ευρώ για επιχειρηματικότητα και απασχόληση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

30 Min Read

Σε περίπου 80 εκ.ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που διατίθεται για την την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί μια σειρά από Προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων, με πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

- Advertisement -

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η προώθηση της καινοτομίας, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, αλλά και στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται σε υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Συνοπτικά και με βάση το Ευρωπαϊκό Ταμείο που συγχρηματοδοτεί τις αντίστοιχες δράσεις, από την έναρξη υλοποίησης του ΕΠΔΜ έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες Προσκλήσεις:

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΤΠΑ

 Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 ð Πρόσκληση 56 – Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

 Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Αγροδιατροφής, Οινοποιίας – Αμπελουργίας και Γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

ü  Κατάσταση: Έληξε

 • Ενταγμένες Πράξεις: 17
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 500.000€
 • Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 1.181.017,10 €

Ü    Άξονας Προτεραιότητας 3 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ð Πρόσκληση 012KE – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ü  Κατάσταση: Έληξε

 • Ενταγμένες Πράξεις: 7
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 1.000.000,00 €
 • Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 1.181.017,10 €

ð   Πρόσκληση      092    –     Συμμετοχή     Επιχειρησιακών     Προγραμμάτων      των     Περιφερειών     στο                          Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΝΕΚ και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το οποίο θα συνεπενδύει, μαζί με τις Τράπεζες,  σε χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους. Στόχος του Ταμείου είναι η κατά προτεραιότητα χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων που παρουσιάζουν συνάφεια με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) των Περιφερειών της χώρας. Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.) καθώς και επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).

ü  Κατάσταση: Έληξε

 • Ενταγμένες Πράξεις: 1
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 5.000.000,00 €
 • Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 5.000.000,00 €

 

ð Πρόσκληση 61 – Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων

Παροχή διαρκούς στήριξης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία, μέσω μιας εξειδικευμένης Περιφερειακής Δομής Στήριξης της Καινοτομίας και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας.

ü  Κατάσταση: Έληξε

 • Ενταγμένες Πράξεις: 1
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 900.000,00 €
 • Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 900.000,00 €

ð Πρόσκληση 87 – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ήκαι αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, οι οποίες, κατά προτεραιότητα, δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους παραγωγικούς κλάδους της Αγροδιατροφής (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τρόφιμα, ποτά), Γούνας – Δερμάτινων Προϊόντων, Περιβάλλοντος (ενέργεια, μεταλλικές κατασκευές) και Τουρισμού.

ü  Κατάσταση: Έληξε

 • Ενταγμένες Πράξεις: 11
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 9.000.000,00 €
 • Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 1.444.056,17 €

ð   Πρόσκληση 112 – Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

 Ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκτός των περιοχών παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣ ΒΑΑ).

ü  Κατάσταση: Έληξε / Σε αξιολόγηση

 • Υποβληθείσες προτάσεις: 87 (ΠΕ Γρεβενών 1, ΠΕ Καστοριάς 38, ΠΕ Κοζάνης 38, ΠΕ Φλώρινας 10)
 • Δημόσια Δαπάνη Προτάσεων:6.976.185,81 €
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 4.500.000 €

  Πρόσκληση 131 – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την  εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων  έρευνας  και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία

 Ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, με ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Κατάσταση: Ανοιχτή / Λήξη 03.03.2021

 • Π/Υ Πρόσκλησης: 5.500.000 €

Πρόσκληση 134 – Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημίαCovid-19 στην Δυτική Μακεδονία

Δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου Covid-19 και συνεπώς η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

ü  Κατάσταση: Έληξε / Σε αξιολόγηση

 • Υποβληθείσες προτάσεις: 4711 (ΠΕ Γρεβενών 456, ΠΕ Καστοριάς 926, ΠΕ Κοζάνης 2655, ΠΕ Φλώρινας 674)
 • Δημόσια Δαπάνη Προτάσεων: 114.153.797,02 €
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 40.000.000 €

Πρόσκληση 137 – Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

 Ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που, λόγω του χαμηλού ποσού των ετήσιων εξόδων τους για το 2019 (μικρότερο από 10.000 ευρώ), δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης που προηγήθηκε με την Πρόσκληση ύψους 40 εκ. ευρώ και να παράσχει δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου Covid-19 και να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Κατάσταση: Ανοιχτή / Λήξη 03.03.2021

 • Π/Υ Πρόσκλησης: 5.000.000 €

 Τον Ιούλιο του 2020 μεταφέρθηκε ποσό 45.539.006 € από το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία –ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες τα πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία, μέσω της χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας. Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται στην χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας, στην επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ, στην υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης στις ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ.

Μέχρι 31/12/2020 οι συνολικές εντάξεις επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας ανέρχονται στο ποσό των 105,4 εκ. ευρώ, ενώ η πορεία υλοποίησης συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα, στον οποίο παρατίθενται τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΕΠΑνΕΚ.

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ COVID-19

Εντάξεις (εκ. ευρώ) Υλοποίηση (εκ. ευρώ) Επιχειρήσεις (αριθμός)  

Σημείωση

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19*  

49,8

 

12,1

 

134

Συνεχιζόμενη δράση (στοιχεία 31/12/20)
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19  

 

19,9

 

 

4,9

 

 

617

 

 

Αριθμός Δανείων

Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊούCOVID-19 – Α Κύκλος*  

 

8,9

 

 

8,6

 

 

893

 

 

Τελικά στοιχεία

Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊούCOVID-19 – Β Κύκλος*  

 

6,6

 

 

6,5

 

 

1.259

 

 

Τελικά στοιχεία

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ COVID-19

Εντάξεις (εκ. ευρώ) Υλοποίηση (εκ. ευρώ) Επιχειρήσεις (αριθμός)  

Σημείωση

 

ΤΕΠΙΧΙΙ για COVID **

(Δυτική Μακεδονία στο ΕΠΑΝΕΚ μόνο)

 

20,2

 

7,6

 

174

 

Συνεχιζόμενη δράση

* Π/Υ Υλοποίησης σε αυτήν την περίπτωση είναι ” το ποσό των συνεισφορών του Ταμείου που έχει δεσμευτεί για κάλυψη των εκδοθεισών εγγυήσεων”.

** Π/Υ και αριθμός εγκεκριμένων του ΤΕΠΙΧΙΙ μετά τον Μάιο του 2020.

 

 Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ 

Ü    Άξονας Προτεραιότητας 8 – Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

ð Πρόσκληση 59 – Δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης  με  έμφαση στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας / Συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους, σε ειδικότητες που σχετίζονται με τους τομείς εξειδίκευσης της RIS3  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την προώθησή τους στην απασχόληση. Οι δράσεις αποτελούν την προπαρασκευαστική δράση προετοιμασίας των ανέργων που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και στη συνέχεια να προωθηθούν στην αυταπασχόληση.

ü  Κατάσταση: Έληξε

 • Ενταγμένες Πράξεις: 4
 • Π/Υ Πρόσκλησης: 680.000,00 €
 • Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 770.419,00 €

 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 ð Πρόσκληση 131 – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την  εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων  έρευνας  και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία

Ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, με ποσοστό επιχορήγησης 70%.

 • Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 15.000,00 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 000,00 €.
 • Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.500.000€, εκ των οποίων τα 000.000 € αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και τα 1.500.000 € αφορούν τις περιοχές παρέμβασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), σύμφωνα με την ενδεικτική κατανομή που αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΑ Π/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

(χιλ. €)

Π/Υ ΝΕΕΣ-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

(χιλ. €)

ΣΥΝΟΛΟ

(χιλ. €)

Δήμος Γρεβενών 180.000 120.000 300.000
Δήμος Καστοριάς 180.000 120.000 300.000
Δήμος Κοζάνης 180.000 120.000 300.000
Δήμος Εορδαίας 180.000 120.000 300.000
Δήμος Φλώρινας 180.000 120.000 300.000

 

  Π/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

(χιλ. €)

Π/Υ ΝΕΕΣ-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

(χιλ. €)

ΣΥΝΟΛΟ

(χιλ. €)

ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας 600.000 400.000 1.000.000

 

 • Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια κατά 60%, δηλαδή μέχρι και 3.300.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις και κατά 40% δηλαδή μέχρι και 2.200.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
 • Δικαιούχοι της Δράσης είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
 • Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 • Οι προτάσεις που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.
 • Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 27/01/2021 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/03/2020 ώρα 15:00.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) .
 3. Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»).
 5. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να

 

υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.

 1. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  • Ανώνυμη Εταιρία,
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
  • Ομόρρυθμη Εταιρία,
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
  • Ι.Κ.Ε,
  • Ατομική Επιχείρηση,
  • Ν.Ε.Π.Α.,
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
  • Συνεταιρισμός
  • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 2. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 3. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της πρόσκλησης.
 5. Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 6. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης Κρατικής ενίσχυσης, η οποία έχει κριθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 8. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 10. Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη
 11. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 12. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.

 

ü  Κατάσταση: Ανοιχτή / Λήξη 03.03.2021

 • Π/Υ Πρόσκλησης: 5.500.000 €

 

 

ð Πρόσκληση 137 – Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

 

Ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που, λόγω του χαμηλού ποσού των ετήσιων εξόδων τους για το 2019 (μικρότερο από 10.000 ευρώ), δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από την επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης που προηγήθηκε με την Πρόσκληση ύψους 40 εκ. ευρώ και να παράσχει δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου Covid-19 και να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

 

 • Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 800,00€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000,00 € και μέγιστο τα 1.800,00€.
 • Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
 • Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 • Οι προτάσεις που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.
 • Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 27/01/2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία 03/03/2021 και ώρα 15:00.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι, δηλωμένο είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Ε3 του 2019, τον οποίο ασκούν από τις 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης αδιάλειπτα.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 5. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.
 6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 2.000 € και μικρότερο των 10.000 €,

 

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 1. Στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%. Εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών στο παραπάνω αναφερθέν διάστημα είναι μικρότερη του 20% αυτομάτως η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη.
 2. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 3. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  • Ανώνυμη Εταιρία,
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
  • Ομόρρυθμη Εταιρία,
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
  • Ι.Κ.Ε,
  • Ατομική Επιχείρηση,
  • Ν.Ε.Π.Α.,
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
  • Συνεταιρισμός
  • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
  • Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών
  • Εταιρία Συμβολαιογράφων
  • Κοινωνία Αστικού Δικαίου
  • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ) και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

(α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα, (β) να υπόκεινται σε φόρο,

(γ) να μην είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και

(δ) να υποβάλουν τα ακόλουθα φορολογικά έντυπα: Ε3, Έντυπο Ν & Περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

 1. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
 2. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης.

 1. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης Κρατικής ενίσχυσης, η οποία έχει κριθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απόφασης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013
 3. Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

 

που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται, με κατάλληλη λογιστική παρακολούθηση ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και η διάκριση του κόστους  ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
 2. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)»

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ΑΦΜ απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

 

ü  Κατάσταση: Ανοιχτή / Λήξη 03.03.2021

 • Π/Υ Πρόσκλησης: 5.000.000 €

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

Ερευνητικές Δράσεις Επιχειρήσεων (1ος κύκλος)

 

Ερευνητικές Δράσεις Επιχειρήσεων (2ος κύκλος)

4,4

 

4,0

Σε Υλοποίηση

Έκδοση Πρόσκλησης Α’ 2021

ΑΠ3: Επιχειρηματικότητα                       (ΕΤΠΑ) 66,5  
Ενίσχυση ΜΜΕ 1,4 Σε Υλοποίηση
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ (Εκχώρηση ΕΠΑΝΕΚ) 1,2 Σε Υλοποίηση
Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΙΙ 5,0 Σε Υλοποίηση
Δομή RIS3 0,9 Σε Υλοποίηση
Ενίσχυση Επιχειρήσεων Covid-19 (1ος κύκλος) 40,0 Σε Αξιολόγηση
Ενίσχυση Επιχειρήσεων Covid-19 (2ος κύκλος)

 

Ενίσχυση Εξωστρέφειας

5,0

 

4,5

Υποβολή Προτάσεων (27/01 – 03/03/2021)

Σε Αξιολόγηση

Ενίσχυση ΜΜΕ – Εμπόριο – Υπηρεσίες 5,5         Υποβολή Προτάσεων (27/01 – 03/03/2021)
Δημιουργία Θερμοκοιτίδων 2,0         Έκδοση Πρόσκλησης

Α’ 2021

Στήριξη Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters) 1,0         Έκδοση Πρόσκλησης

Α’ 2021

ΑΠ 8: Απασχόληση                                     (ΕΚΤ) 2,26

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης (1ος κύκλος)                                          0,77        Σε Υλοποίηση

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης (2ος κύκλος)                                          1,07        Έκδοση Πρόσκλησης Α’ 2021

Κατάρτιση Εργαζομένων                                                                              0,42        Έκδοση Πρόσκλησης Α’ 2021

 

Ενίσχυση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ)

2,1         Έκδοση Πρόσκλησης

Α’ 2021

 

Σύνολο                                                             79,3

%  ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020                                              26,9%

Μοιραστείτε την είδηση