900.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 για την υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος

4 Min Read

Με στόχο την υποστήριξη των Φορέων που υλοποιούν έργα με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των ενταγμένων έργων τους, αλλά και των δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος προκειμένου να μπορέσουν να ωριμάσουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 2 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, με Δικαιούχο την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ – ΜΟΔ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ προς τους Φορείς θα αφορά:

- Advertisement -
  1. Για του Δικαιούχους του ΕΠ Δυτική Μακεδονία που έχουν ήδη εξασφαλίσει την χρηματοδότησή τους, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση των έργων αυτών η ΜΟΔ ΑΕ θα υποστηρίξει την αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας των δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων τους, καθώς και την αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η ΜΟΔ Α.Ε. ως δικαιούχος της πράξης αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία, ανάθεση και παραλαβή των απαιτούμενων ενεργειών υποστήριξης. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να αφορούν στην επικαιροποίηση-συμπλήρωση μελετών, στην ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων, στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, στη λήψη αναγκαίων εγκρίσεων και διοικητικών αποφάσεων, στη σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων, στην υποστήριξη στη διενέργεια των διαγωνισμών και στις τυχόν προσφυγές, δημιουργία και τήρηση φακέλου έργου, αλλά και στην υποστήριξη των δικαιούχων κατά την υλοποίηση των έργων τους (παρακολούθηση, επίβλεψη έργων, παραλαβή κ.λπ.), καθώς και στην τήρηση των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, αλλά και υπηρεσίες νομικής υποστήριξης των δικαιούχων, εφόσον χρειαστεί. Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος ανέρχεται σε 246.000 ευρώ.
  2. Για τους δυνητικούς Δικαιούχους του ΕΠ Δυτική Μακεδονία, δηλαδή τους Φορείς που προτίθενται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ ΑΕ θα υποστηρίξει την επιτάχυνση της ωρίμανσης έργων με εξειδικευμένες ανάγκες, καθώς και την εκπόνηση τεχνικών ή λοιπών υποστηρικτικών μελετών προκειμένου οι Φορείς αυτοί να ανταποκριθούν στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για επιλεγμένες πράξεις σημαντικές για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η ΜΟΔ Α.Ε. ως δικαιούχος της πράξης αναλαμβάνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία, ανάθεση και παραλαβή των απαιτούμενων ενεργειών υποστήριξης, όπως, για παράδειγμα η υποστήριξη για έργα υψηλής σκοπιμότητας/στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα και έργα που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένες στρατηγικές χωρικών παρεμβάσεων (ΒΑΑ/ΟΧΕ), η υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων στην εκπόνηση τεχνικής φύσης μελετών για έργα του προγράμματος προκειμένου να ανταποκριθούν οι δικαιούχοι τους στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο Ε. Π. (σύνταξη φακέλου έργου, υποστήριξη στις διαγωνιστικές διαδικασίες, λήψη αναγκαίων εγκρίσεων και διοικητικών αποφάσεων, υποστήριξη στην εκπόνηση των μελετών, την παραλαβή και την έγκρισή τους κ.λπ.), η υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων με μεταφορά τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης έργων προς συγχρηματοδότηση ή ακόμα και υπηρεσίες νομικής υποστήριξης των δικαιούχων, εφόσον απαιτηθεί. Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην υποστήριξη των δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος ανέρχεται σε 654.000 ευρώ.

Οι δύο δράσεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 12 – «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

Μοιραστείτε την είδηση