Αγρότες και επαγγελματικός λογαριασμός

4 Min Read

Ένα θέµα που σε τακτά χρονικά διαστήµατα επανέρχεται, αναδεικνύοντας την ανασφάλεια και την αγωνία των αγροτών αφενός, αλλά και την εκ του πονηρού «πιθανόν» λειτουργία από κάποιους αφετέρου, είναι το θέμα των επαγγελματικών λογαριασμών.
Με την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα», ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκειμένου να δηλώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.
Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού και αφορούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου.
Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση, υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώστε όταν πάει ένας πελάτης τους, να µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Οι επιχειρηµατίες αυτοί έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαριασμούς αυτούς είναι υποχρεωμένοι τώρα και µέχρι τις 30 Απριλίου 2019 (σύµφωνα µε την τελευταία παράταση), να µπουν στην εφαρμογή του taxis και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρμογή που αναφέρεται στους επαγγελματικούς λογαριασμούς.
Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και σε αυτούς του ειδικού και σε αυτούς του κανονικού καθεστώτος. Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιμετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηματίες. Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.
Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης ένα υπάρχοντα λογαριασµό ή µπορεί να ζητήσει στην τράπεζα να του ανοίξουν έναν λογαριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε όλους τους αγρότες είναι το εξής: στην ουσία, όσους τραπεζικούς λογαριασµούς και να έχουν, χρησιµοποιούν µόνον έναν: αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κατατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τις τράπεζες προκειµένου να χορηγήσουν την κάρτα του αγρότη, η οποία χορηγείται µε βάση τις προβλεπόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τους αγρότες –εκτός από τις πληρωµές των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις προσωπικές τους ανάγκες (σούπερ µάρκετ, προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες κλπ), οι οποίες δίνουν το αφορολόγητο σε όσους το δικαιούνται. Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατικού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες να µην δηλώνουν επαγγελµατικό λογαριασµό.

Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλεξη

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση