Αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης

1 Min Read

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αναγνώρισε στην ΠΕ Κοζάνης την εταιρεία «ΛΑΒΑ ΦΑΡΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ Ι.Κ.Ε.» ως Ομάδα Παραγωγών με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 153985536000 και με έδρα: ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Με βάση τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν η υπ’ αριθ. 397/18235/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η υπ’ αριθ. 4270/139407/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 5/Β΄/05-01-2018), ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης ως Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) για τον τομέα του αιγοπρόβειου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με Κωδικούς ΣΟ: α) 0401, β) 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 9011 έως 0403 90 69, γ) ex 0405 και δ) 0406.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ΑΔΑ: ΩΩ7Σ7ΛΨ-ΟΗΝ.

Μοιραστείτε την είδηση