Ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κοζάνης για τη θεώρηση αδειών υπαίθριου εμπορίου

4 Min Read

Από το Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνεται ότι μετά την ψήφιση του ν. 4497/2017 για το υπαίθριο εμπόριο θεωρούνται οι άδειες των δικαιούχων ως εξής  :

  1. Των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με τα παρακάτω δικαιολογητικά  ( υποβάλλονται ανά τριετία).

 

- Advertisement -

1) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι :

– αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική  δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί , το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 (οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το 40 % του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας . Τεκμαρτά κλπ εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη).

– ββ) ότι ο, η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν  άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 ( βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας η οποία εκδίδεται στο δήμο μόνιμης κατοικίας) και

-γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

2) Εκκαθαριστικά σημειώματα των 3 τελευταίων ετών.

Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και βεβαίωση ταμειακής μηχανής ( taxis ).

Ε1 και Ε3 των 3 τελευταίων ετών από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21.

3) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 ( Ημερήσιο τέλος ). Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής .

5) Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ .

6) Παράβολο

7) Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης / αριθμός δημοτολογίου – στοιχεία υποβοηθούντων ή αναπληρωτή (αρθ.24)

8) Αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου

9) ΜΕΝΟ ( αρθ.15 παρ. ζ )

Σε περίπτωση απόρριψης υποβάλλεται εκ νέου αίτημα θεώρησης σε διάστημα ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης. Σε διαφορετική περίπτωση η άδεια ανακαλείται οριστικά.

 

 

 

 

 

Β. Των  επαγγελματιών αγροτών λαϊκών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου μέχρι και 2 μήνες πριν την συγκομιδή.

 

  1. ΟΣΔΕ – ΕΛΓΑ
  2. Αίτηση –Υ.Δ  στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο( στάσιμο-πλανόδιο) η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα έτος ( για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης των 2 μηνών σπανάκι-μαρούλι) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.
  3. Ανά τριετία βεβαίωση επαγγελματία αγρότη
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα.

 

 

Γ. Η έκδοση νέων αδειών μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ επιτρέπονται μόνο για τους επαγγελματίες αγρότες παραγωγούς.

Μοιραστείτε την είδηση