Αναλυτικά οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER της ΑΝΚΟ για την Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα)

1 Min Read

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων (κατά  την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση), στη συνεδρίασή της με α/α: 16/29-4-2020, ενέκρινε τον οριστικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος δεν διαφοροποιείται από τον προσωρινό πίνακα καθόσον δεν επήλθε καμία μεταβολή, είτε από τη διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είτε από την διαδικασία των ενστάσεων.

Αποφάσισε παράλληλα για τη μεταφορά ποσών από υποδράσεις που εκδηλώθηκε μικρότερο ενδιαφέρον σε άλλες που η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ξεπερνά την αρχική κατανομή, ώστε να ενταχθούν επιπλέον προτάσεις, καθώς και για την υποβολή αιτήματος Υπερδέσμευσης στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 3.616,470,61€ προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά, δεδομένου ότι το ποσό της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης δεν επαρκεί για την ένταξη του συνόλου των προτάσεων.

Επισημαίνεται ότι από τις 81 υποβληθείσες προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας δαπάνης 8,5 εκ., οι 74 είναι παραδεκτές με συνολική εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη 7,7 εκ.

Επισυνάπτεται ο πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος

της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΔΠ 16_29-4-2020

Μοιραστείτε την είδηση