Αποτελέσματα αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΠ / ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

2 Min Read

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εν θέματι δράσης σύμφωνα με τα ανωτέρω α) και β) σχετικά.

Τις σχετικές Αποφάσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα μας https://kepa-anem.gr (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για τις αποφάσεις), στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, http://et.diavgeia.gov.gr  με τους προαναφερθέντες Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Η πλήρης εικόνα της Γνωμοδότησης, δηλαδή οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία της αίτησης σας, βάσει αξιολόγησης, καθώς και ο/οι λόγος/λόγοι απόρριψης για όσες αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη επιχορηγούμενες,  περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο της γνωμοδοτικής επιτροπής το οποίο έχει αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Στο ΠΣΚΕ εισέρχεστε με τους κωδικούς σας στο σύστημα (username και password της Υποβολής) επιλέγετε αριστερά το μενού της Δράσης και στη συνέχεια την ενέργεια «Υποβολές». Στη συνέχεια πατάτε πάνω στον κωδικό του έργου σας και κατόπιν στη δεξιά πλευρά κάτω στις Εκτυπώσεις Αποφάσεων θα βρείτε το Έντυπο Αξιολόγησης της αίτησής σας από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης (Εκτύπωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής).

Επισημαίνεται ότι η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (www.pepdym.gr), με χρήση του κωδικού σας και από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αιτήσεις Ενστάσεων». Τυχόν υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ εντός της ενέργειας.

Οι αποφάσεις επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα δημοσιευτούν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (www.pepdym.gr) την Τρίτη 23/02/2021, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων είναι η 2η Μαρτίου του 2021.

 

Με εκτίμηση

Σκοτίδας Σπύρος 

Γενικός Διευθυντής

Μοιραστείτε την είδηση