Άρθρο του προέδρου του Επιμελητηρίου Κοζάνης, Νίκου Σαρρή για τις Ευρωεκλογές

5 Min Read

Οι επερχόμενες εκλογές της 26ης Μαΐου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον επιχειρηματικό κόσμο να θέσει καίρια ερωτήματα, σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων και κυρίως τη θέση τους στη χάραξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι είκοσι ένας βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει να επιδείξουν την αρμόζουσα επιμέλεια για ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και να υλοποιήσουν στοχευμένες πολιτικές ανάπτυξής της.
Είναι γεγονός πως οι εγχώριες επιχειρήσεις θα χρειαστούν σημαντική ενίσχυση κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διαφαινόμενες προκλήσεις. Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον κάνει πολύ δύσκολη τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ η εγχώρια νομοθεσία για τις επιχειρήσεις είναι παρωχημένη. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για ένα μοντέρνο και ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ανθεκτικούς και ευέλικτους νόμους και κανόνες, οι οποίοι να προάγουν την καινοτομία, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
Είναι γεγονός πως η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά και τους δυνητικούς επιχειρηματίες αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα μέλη της Ένωσης για την ανάπτυξη φιλικών πολιτικών προς την επιχειρηματικότητα, την παρακολούθηση της προόδου στην εφαρμογή τους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η συγκεκριμένη στρατηγική ενδεχομένως να έχει καταλυτικό ρόλο για το μέλλον του εγχώριου επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και η ανάπτυξη μιας εμπεριστατωμένης ατζέντας δράσης για τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί προϋπόθεση αλλά και ευκαιρία για την εναρμόνιση των εγχώριων στρατηγικών με εκείνους της ΕΕ, ώστε να χτίσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα πραγματικής προστιθέμενης αξίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Τα σχετικά μέτρα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια συγκεκριμένη υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ξεχωριστή κατηγορία. Επίσης, τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην καινοτομία και τις δεξιότητες. Η δημιουργία ενός φιλικού πλαισίου προς την καινοτομία είναι το κλειδί για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.
Αξίζει να σημειωθεί πως το κανονιστικό περιβάλλον για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σημασίας. Η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων με τις τράπεζες να εξετάζουν ποιοτικά στοιχεία πέραν της ποσοτικής ανάλυσης κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων πίστωσης. Επιπλέον, η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε εργαλεία και υπηρεσίες που βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, είναι ζωτικής σημασίας. Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί την αφετηρία για τη διερεύνηση νέων αγορών, την εξεύρεση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και την προώθησή τους σε αυτές.
Επιπροσθέτως κρίνεται δέον να αναφερθεί πως η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει την ανάγκη ενσωμάτωσης της επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την αξιοποίηση επιχειρηματικών και καινοτόμων ικανοτήτων. Από την άλλη πλευρά το παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα, εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Κατά συνέπεια, στο νέο Πολυετές Προγραμματικό Πλαίσιο τα τοπικά χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να εστιάσουν στην ενίσχυση του καινοτόμου χαρακτήρα αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Συνεπώς κρίνεται επιβεβλημένη η εύρεση λύσεων, για την διασύνδεση των επιχειρήσεων με την καινοτομία και την έρευνα μέσω των δράσεων που προγραμματίζονται. Η ύπαρξη μιας ευρείας βάσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ίσως ο σημαντικότερος συντελεστής για την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητάς της Περιφέρειας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λειτουργήσουν και οι νέοι Ευρωβουλευτές με την παράλληλη ενίσχυση των επιμελητηρίων της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Μοιραστείτε την είδηση