Μποδοσάκειο Νοσοκομείο: 5 Δεκεμβρίου. Διεθνής Ημέρα Εθελοντή- «Καθολική Αποδοχή – Δώστε το χέρι στους Εθελοντές»

2 Min Read

Στην δύσκολη εποχή που ζούμε, όπου τα πάντα κρίνονται και κατακρίνονται η ανάγκη για εθελοντισμό παρουσιάζεται ολοένα και πιο επιτακτική και η παρουσία των εθελοντών έρχεται να αντισταθμίσει την τάση που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα σύμφωνα με τη χρηματική αξία.
Γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς που βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προσφέρο-ντας το άτομο τον ελεύθερο χρόνο του για κοινωφελή σκοπό είτε με δική του βούληση είτε στηρίζοντας συνήθως τις δράσεις μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ενός φορέα, μιας ομά-δας, μιας κοινότητας.
Ο ΟΗΕ έχει θέσει την σημερινή μέρα ως Διεθνή Ημέρα Εθελοντή με στόχο την αναγνώριση και την καθολική αποδοχή του έργου των εθελοντών ως ενεργών εκπροσώπων, που συμ-βάλλουν στην διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου μέσα από την διάδοση παγκοσμίων α-ξιών, τη δημοσιοποίηση προβλημάτων, τη διάχυση πληροφοριών, την κινητοποίηση της κοι-νής γνώμης, καταδεικνύοντας κοινωνικές αδικίες και προσφέροντας λόγο στις αδύναμες κοι-νωνικές ομάδες.
Στην σημερινή εποχή ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές μορ-φές (φιλανθρωπία, αλληλοβοηθητικά σωματεία) σε μια ποιο δυναμική ενεργή συμμετοχή των εθελοντών μέσα από την δραστηριοποίηση εθελοντικών, οργανισμών προσπαθώντας να κα-λύψουν τη αδυναμία του κρατικού φορέα να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τα ολοένα και πιο σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό οι προνοια-κές και κοινωνικές υπηρεσίες, ο πολιτισμός και το περιβάλλον αποτελούν τα πεδία στα οποία καλούνται να δραστηριοποιούνται οι εθελοντικές οργανώσεις.
Αναμφίβολα λοιπόν ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να μας αγγίζει όλους, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να μετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι πέρα από κάθε σκοπιμότη-τα με συνέπεια και σεβασμό για τον συνάνθρωπο που έχει την ανάγκη μας.
Στα πλαίσια του εθελοντισμού η Κοινωνική Υπηρεσία του Μποδοσάκειου νοσοκομείου Πτο-λεμαΐδας καλεί όσους πολίτες ενδιαφέρονται να μετέχουν στην οργάνωση εθελοντικής ομάδας για την στήριξη του έργου του νοσοκομείου. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2463351533 στην Κοινωνική Υπηρεσία.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Μοιραστείτε την είδηση