Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης: Υλοποίηση πράξης με τίτλο “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Ν. Κοζάνης και εξωτερικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα ΕΕΛ Δήμου Ασκίου (Β’ φάση)

2 Min Read


H Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιεί την πράξη με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)».
Η πράξη είναι ενταγμένη στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ως έργο γέφυρα (phasing) στον άξονα προτεραιότητας 14 – «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ταμείο Συνοχής (Σ.Α Ε2751 και κωδικό πράξης 2017ΣΕ27510050) με συνολική δημόσια δαπάνη 3.614.155,90 €.
Αφορά την ολοκλήρωση των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης, την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του πρώην Δήμου Ασκίου , την 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και τις συνδέσεις της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω) και ειδικότερα με το δίκτυο της Δ.ΕΔΔΗΕ , του Ο.Τ.Ε. και της ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό τμήμα του φυσικού αντικειμένου , ήδη υλοποιείται η δωδεκάμηνη δοκιμαστική λειτουργία και λειτουργεί ήδη η σήραγγα εκτροπής των ομβρίων υδάτων του δημοτικού διαμερίσματος Γαλατινής.
Το ποσό των εκτελεσμένων εργασιών έως σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2.866.745,60 €.
Η περαίωση του όλου έργου θα γίνει στο τέλος του Νοεμβρίου του έτους 2018.
Η πράξη αποτελεί συνέχεια της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με χρηματοδότηση από τη Σ.Α Ε0758 με προϋπολογισμό 8.869.538,45 € (με ΦΠΑ) για το σύνολο της πράξης (κυρίως έργο, εργασίες Ο.Κ.Ω. και αγορά γης) και σύμβαση ποσού 6.440.996,18 € (με ΦΠΑ) στην πρώτη φάση της οποίας υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου αποχέτευσης και η μελέτη εφαρμογής της Ε.Ε.Λ. συνολικής δαπάνης 1.966.257,84 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μοιραστείτε την είδηση