Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης: Πρόσκληση για συμμετοχή στο πανηγύρι του Δρεπάνου

4 Min Read

Με βάση του Ν4497/13-11-2017 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του υπαιθρίου εμπορίου και των λαϊκών αγορών.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και ειδικά στο άρθρο 38 παρ. 1, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (230/2018) σχετικά με τη λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δρέπανο.
Με την απόφαση 229/2018 έχει εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης
Οι θέσεις οι οποίες χωροθετήθηκαν και προορίζονται για υπαίθριο εμπόριο απεικονίζονται στο συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Οι τυπικές διαστάσεις των θέσεων έχουν μήκος 3,00μ και πλάτος 2,50μ. Οι τυπικές διαστάσεις των θέσεων καντινών έχουν μήκος 7,50μ και πλάτος 2,50μ. έχουν χωροθετηθεί συνολικά 339 θέσεις εκ των οποίων οι 71 βρίσκονται στην Β ζώνη και οι 268 στην Α’ ζώνη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση τους μέχρι τρεις διαδοχικές θέσεις
Καλούμε :
Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Β. πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο της εμποροπανήγυρης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού
α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
β. αίτηση, υποδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
γ. Υπευθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα) εως 15 Μαίου 2018. Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του σχετικού κανονισμού Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη.
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 167/2018 .ΑΔΣ και είναι :
Για τη ζώνη Α : (από θέση 32 έως θέση 274 και από θέση 316 εως θέση 339) 50ευρώ ανά μέτρο μήκους εκθετηρίου πάγκου
Για τη ζώνη Β : (από θέση 1 εως θέση 31 και από θέση 275 έως θέση 315) 30ευρώ ανά μέτρο μήκους εκθετηρίου πάγκου
Για καντίνες : 250 ευρώ ανά θέση

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στην σχετική Απόφαση και φαίνονται στο συννημένο διάγραμμα

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

Μπιλιώνης Γεώργιος

Μοιραστείτε την είδηση