Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης: Προκηρύχθηκε, το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2016

4 Min Read

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης, ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020, για το έτος 2016 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8837/14-10-2016 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, σε εφαρμογή της αριθμ. 8585/10-10-2016(ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016) Υπουργικής Απόφασης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

- Advertisement -

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης έχει εγκριθεί το ποσό των 12.000.000€ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 μέσω ηλεκτρονικής υποβολής και κατάθεσης φυσικού φακέλου από 1-12-2016 έως 7-12-2016 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης για τους μόνιμους κατοίκους του νομού Κοζάνης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο υπομέτρο 6.1 έχουν φυσικά και νομικά -πρόσωπα, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι του νομού που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα, δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων (άρθρο 5 παρ. α1 και β έως ι της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016).

Δικαιούχοι είναι τα νομικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις του άρθρου παρ. α1 και β έως ι της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000€ έως και 100.000€ και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο με γεωργικό προσανατολισμό με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8,9 και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

 

 

 

 

 

Το ποσό της οικονομικής στήριξης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ ανάλογα του προσανατολισμού της παραγωγής και ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης.

Την αναλυτική Πρόσκληση του Υπομέτρου καθώς και τη σχετική Υπουργική Απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μέσω :

  • – των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr στο σύνδεσμο http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=753a043674f01935
  • – της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης, πληροφορίες στα τηλ. 24613-51157(Τσιτσέλη Αναστασία) και 24613-51322 (Κωνσταντινόπουλο Θεοφύλακτο).
Μοιραστείτε την είδηση