Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε.»: «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί και να ανακηρύξει ανάδοχο για την 3η ομάδα δρομολογίων του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε.»

2 Min Read

Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. επεσήμανε με κάθε νόμιμο τρόπο ότι οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που αφορούν στην ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για την 3η ομάδα δρομολογίων για τα σχολικά́ έτη 2018-2019 και 2019-2020, εκδόθηκαν κατά παράβαση της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού και της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

- Advertisement -

Οι ισχυρισμοί μας δεν έγιναν δεκτοί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και για το λόγο αυτό το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. άσκησε προδικαστική προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία με την υπ’ αριθμ. 875/2018 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της, έκανε δεκτή την προσφυγή μας και ακύρωσε την υπ’ αριθ. 2597/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την 3η ομάδα δρομολογίων.

Ενόψει των προαναφερομένων η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί προς το διατακτικό της υπ΄ αριθμ. 875/2018 Απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και να ανακηρύξει ανάδοχο για την 3η ομάδα δρομολογίων του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε..

Ευχαριστούμε θερμά τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Κυριακή Ζησοπούλου και Κωνσταντίνο Βατάλη για την πολύτιμη νομική συνδρομή τους στην προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας μας.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Πάλλας Χρ. Ελευθέριος

Μοιραστείτε την είδηση