Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη Διαχείριση Κινδύνων και την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και ώρα 12.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα υπογράψουν Πλαίσιο Συνεργασίας, με στόχο τη γόνιμη σύμπραξη των δύο φορέων σε ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με ζητήματα ασφάλειας, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας, η παραγωγή νέας γνώσης και η διάχυση και αξιοποίησή της, θα συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχευση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας.

- Advertisement -

Το κέντρο αριστείας θα αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες και θα παρέχει ερευνητικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους συνεργαζόμενους φορείς. Προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτομιών και τεχνολογικών συστημάτων στα πεδία της διαχείρισης ρίσκου και υποστήριξης λήψης αποφάσεων και η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλους τομείς (π.χ. μεταφορές, επιμελητεία/logistics ) στον τομέα της πολιτικής προστασίας, με την κατάλληλη προσαρμογή.

Πυλώνας του Κέντρου Αριστείας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας θα είναι το Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATERLB) και τα συνεργαζόμενα εργαστήρια, το οποίο έχει επιτυχώς δραστηριοποιηθεί στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών κινδύνων, καθώς και στη συντήρηση και αξιοπιστία πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων αλλά και την ενσωμάτωση στη λήψη αποφάσεων καινοτόμων στοιχείων.

Μοιραστείτε την είδηση