Δημητριάδης Δημήτρης: Tροπολογίες που έγιναν δεκτές από τον αρμόδιο υπουργό σχετικά με την αύξηση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης

6 Min Read

Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» σχετικά με την αύξηση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της αναφερόμενης στο Νόμο διαδικασίας, κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης, Μίμης Δημητριάδης και άλλοι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο συντονιστής του τομέα Ανάπτυξης και ΕΣΠΑ της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Μίμης Δημητριάδης, μετά από σχετική συνεννόηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση ανέλαβε την πρωτοβουλία, για την κατάθεση δυο τροπολογιών που εξασφαλίζουν, από τη μια την δυνατότητα των ΟΤΑ να εισπράττουν το 80% του παράβολου που θα καταθέτουν οι επιχειρήσεις για την άσκηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και από την άλλη την απόδοση στους ΟΤΑ του 50% των επιβαλλόμενων προστίμων για τις περιπτώσεις όπως της παράλειψης γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν πόρους στους ΟΤΑ και διασφαλίζουν την είσπραξή τους, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φέρνει νέα έσοδα με το σκοπό της ανταπόδοσης στις τοπικές κοινωνίες, σχολίασε ο Μίμης Δημητριάδης.

Παρακάτω τα κείμενα των δυο τροπολογιών:

Α) Τροπολογία για Παράβολο από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με το άρθρο 11 ρυθμίζεται η δυνατότητα πρόβλεψης καταβολής παραβόλου για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με εξαίρεση όσων ασκούνται απολύτως ελεύθερα. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των εσόδων που θα προκύψουν από την καταβολή του παραβόλου και συγκεκριμένα ορίζεται η είσπραξη υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραφή ποσοστού έως του 20% σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία θα εποπτεύει και το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 15. Εάν το έσοδο καταβάλλεται υπέρ ΟΤΑ, το ίδιο ποσοστό εισπράττεται υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφεται υπέρ της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

Επειδή, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις παραβόλων που κατατίθενται μεν σε κεντρικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αδειοδότηση τροφίμων ζωικής προέλευσης, αλλά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, όχι μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά μέσω ταμείων που έχουν συσταθεί ειδικά, προτείνεται η συμπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο 11, παράγραφος 1

  1. Για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης, μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου άπαξ ανά εγκατάσταση, με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων καθώς και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14 , τη λειτουργία και συντήρησή του.

α) Το σύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου ειδικού ταμείου του Δημοσίου και ποσοστό έως 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

β) Αν αρμόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκριση ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 80% του συνόλου των εσόδων εισπράττεται υπέρ αυτών και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δημητριάδης Δημήτριος (Μίμης)

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Β) τροπολογία για Άρθρο 15 «Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης»

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 15 θεσπίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις της παράλειψης γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων ή παροχής αναληθών στοιχείων στην γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της, καθώς επίσης και στην περίπτωση που ελλείπει προηγούμενη έγκριση που εκ του νόμου απαιτείται.

Ειδικά για την λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) άνευ γνωστοποίησης προβλέπεται μόνο επιβολή διοικητικού προστίμου που κυμαίνεται από 100 έως 20.000 ευρώ, από το δήμαρχο. Ωστόσο, τα πρόστιμα αυτά δεν αποτελούν έσοδα του δήμου, αλλά του κρατικού προϋπολογισμού. Προκειμένου για την εύρεση πόρων και την τόνωση των ελεγκτικών μηχανισμών των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτείνεται η συμπλήρωση της παράγραφος 4 του άρθρου 15 όπως παρακάτω

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο 15 «Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης»

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του σ/ν «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής :

 

«Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων για την επιβολή και είσπραξη των οποίων αρμόδιος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του ΟΤΑ στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικού του κρατικού προϋπολογισμού. »

 

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

 

Δημητριάδης Μίμης

 

Αραχωβίτης Σταύρος

Μοιραστείτε την είδηση