Δημοπρατείται η «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Ανατολικής Εισόδου της Κοζάνης» από το SM Βασιλόπουλο ως το SM Lidl

1 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης προκήρυξε  την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», – εκτιμώμενης αξίας 720.161,29€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 24/04/2020 ημέρα Παρασκευή σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Α.Π. 2012-2016 έτους 2020 για ποσό ύψους 500.000,00€ και έτους 2021 για ποσό ύψους 393.000,00€ (Κ.Α.Ε. : 30.7323.0003).

Το έργο έχει ως στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο τμήμα της οδού Κ.Καραμανλή (πρώην Βερμίου), από τον κόμβο της οδού Κασλά(SUPER MARKET Bασιλόπουλος) έως τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης (SUPER MARKET LIDL).
Μοιραστείτε την είδηση