Δήμος Εορδαίας: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2020 (γεν. 1999), για κατάθεση Δελτίου Απογραφής.

2 Min Read

 

Όλοι οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 1999 είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής στο Στρατολογικό Γραφείο Κοζάνης ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, από την Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

- Advertisement -

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ) ανεξάρτητα με την δημοτική ενότητα εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.

Κατά την προσέλευση τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών

  • ¨ φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας, ή ελληνικού διαβατηρίου
  • ¨ Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • ¨ Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ- ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) είναι υποχρεωτική

  • ¨ Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές μέσω του δικτυακού τόπου ( www.stratologia.gr), υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα της ταυτοπροσωπίας τους.
  • ¨ Για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση Δελτίου απογραφής την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail).
  • ¨ Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες θα περιγράφετε με σαφήνεια η πάθηση.
  • ¨ Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia .gr) Αποδεικτικό Κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας τον στρατιωτικό τους αριθμό ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας τους.

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

  • ¨ Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του δελτίου απογραφής.
  • ¨ Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής δελτίου απογραφής
  • ¨ Τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση αναγραφής στο δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο Στρατολογικό Γραφείο Κοζάνης στο τηλ. 2461 3 50710, 50709, 50702 ή στο Δημαρχείο –Τμήμα Μητρώου Αρρένων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Εορδαίας

 

 

                                                                                 Κοκκινίδης Γεώργιος

Μοιραστείτε την είδηση