Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για τη συμμετοχή εκθετών στην εμποροπανήγυρη Νιάημερου 2018

5 Min Read

Με βάση του Ν4497/13-11-2017 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του υπαιθρίου εμπορίου και των λαϊκών αγορών.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και ειδικά στο άρθρο 38 παρ. 1, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (526/2018) σχετικά με τη λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Νιαημερο από Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου έως και Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018..
Με την απόφαση 229/2018 έχει εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης
Οι θέσεις οι οποίες χωροθετήθηκαν και προορίζονται για υπαίθριο εμπόριο απεικονίζονται στο συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Έχουν χωροθετηθεί συνολικά 300 θέσεις εκ των οποίων οι 33 βρίσκονται στην ζώνη ΣΑ, οι 242 στην Α1 ζώνη, οι 13 στη ζώνη Α2 και 10 θέσεις στη ζώνη Δ (χαλιά), καθώς και δυο θέσεις καντινών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση τους μέχρι δυο διαδοχικές θέσεις
Καλούνται οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι :
Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Β. πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο της εμποροπανήγυρης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού
α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
β. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα,
γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα)

- Advertisement -

εως 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του σχετικού κανονισμού, την διάθεση πρόσφατα αναγομωμένου πυροσβεστήρα, την μη οφειλή του στο Δήμο.
Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.
Η τοποθέτηση των εκθετών θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό ( άρθρα 8 και 9) και κατόπιν οι επιλεγέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, ή με κατάθεση στο λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας που διατηρεί ο Δήμος Κοζάνης (GR 73011037700000-37754074864) προκειμένου για την έκδοση έγκρισης συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη.
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με τις 725/2017 και 603/2018 ΑΔΣ και είναι :

Για τη ζώνη ΣΑ : 390 ευρώ (τυπικές διαστάσεις 3Χ2,50)
Για τη ζώνη Α1 : 300 ευρώ (τυπικές διαστάσεις 3Χ2,50)
Για τη ζώνη Α2: 180 ευρώ (τυπικές διαστάσεις 2Χ2,50)
Για τη ζώνη Δ : 332,50 ευρώ (τυπικές διαστάσεις 10Χ2)
Για καντίνες : 250 ευρώ ανά θέση (τυπικές διαστάσεις 7Χ2,50)

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκθετών στο χώρο της εμποροπανήγυρης θα βρίσκονται εντεταλμένοι υπάλληλοι του Δήμου (πληροφορίες : 2461032181, 6940647538)
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν με τους παρακάτω τρόπους:
• Ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]
• Με fax στο 2461037006,
• Ή καταθέτοντας στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Π. Χαρίση 6) τα απαραίτητα δικαιολογητικά εως 24-Σεπτεμβρίου

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στην σχετική Απόφαση και φαίνονται στο συννημένο διάγραμμα

Ο Αντιδήμαρχος

Βαλαής Γεώργιος

Μοιραστείτε την είδηση