Δήμος Κοζάνης: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2 μηνών, 16 ατόμων

4 Min Read

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

- Advertisement -

ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 365/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση προκατασταλτικών έργων και εργασίες αντιπυρικής προστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

 

14

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας.

 

Δύο (2)  μήνες

 

 

 

Δύο (2)  μήνες

 

 

 

 

 

 

Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και τα  ακόλουθα:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να έχουν ανεργία
  4. Εισοδηματικά κριτήρια (κάτω των 8.000€ εισόδημα το έτος 2015).

 

Από τις ως άνω θέσεις οι τρεις (3) θα καλυφθούν από μέλη οικογενειών όπου και οι δυο γονείς είναι άνεργοι/ άνεργοι γονείς μονογενεικών οικογενειών και έχουν τουλάχιστον τρία (3) ανήλικα τέκνα και οι δύο (2) από άτομα που βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης (δύο (2) έτη πριν) και κοντά στη συμπλήρωση ενσήμων για τη βασική συνταξιοδότησή τους (απαιτούνται δηλαδή λιγότερο από τριακόσια (300) ένσημα).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι

α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

β) είναι άνεργοι.

  1. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής Δήλωσης του έτους 2015.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(για τους υποψηφίους με τρία (3) τουλάχιστον ανήλικα τέκνα που θα

υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων).

  1. Βεβαίωση προσυνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό φορέα του υποψηφίου

(για τους υποψηφίους που βρίσκονται σε προσυνταξιοδότηση και θα

υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη των δύο (2) θέσεων).

  1. Το αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης για τις θέσεις που απαιτείται.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης (Τηλ: 2461350444). Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Λιάκου Γλυκερία  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00-15:00).

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Μοιραστείτε την είδηση