Δήμος Κοζάνης: Σήμερα η εκδήλωση Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία- Συζήτηση για τις υφιστάμενες πολιτικές, τις επενδυτικές δυνατότητες, τις καλές πρακτικές και τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις

4 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy με ακρωνύμιο SΥΜΒΙ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και εθνικούς πόρους. Στο έργο, που έχει συνολική διάρκεια 5 έτη (1/4/2016 – 31/3/2021), συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες :
– Ινστιτούτο Fundecyt, Επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο της Περιφέρειας Εξτραμαδούρα (Ισπανία) ως επικεφαλής εταίρος
– Περιφέρεια της Ανδαλουσία, Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ισπανία)
– Περιφέρεια της Μαλοπόλσκα (Πολωνία)
– Εμπορικό Επιμελητήριο του Μολίζε (Ιταλία)
– Υπουργείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής συνοχής (Σλοβενία)
– Δήμος Κοζάνης, (Ελλάδα)
– Φορέας Περιφερειακής Καινοτομίας του Πάνον-Νόβουμ της Δυτικής Υπερδουναβίας (Ουγγαρία)
– Περιφέρεια Χάμε (Φιλανδία)
– Πανεπιστήμιο του Χάμε (Φιλανδία)

Το έργο «SYMBI» στοχεύει στην υποστήριξη και βελτίωση των Περιφερειακών πολιτικών των εκπροσωπούμενων Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε ότι αφορά την διάχυση της βιομηχανικής συμβίωσης για να προσθέσει αξία, να μειώσει τα κόστη παραγωγής και να οδηγήσει στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής των εμπλεκομένων περιφερειών, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

- Advertisement -

Σήμερα στις 17.30 στο Κοβεντάρειο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανάπτυξης της βιομηχανικής συμβίωσης και των έργων κυκλικής οικονομίας στην περιοχή της Κοζάνης παρέχοντας τα σχόλιά τους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
– Θέμα 1: Υφιστάμενες πολιτικές για τη βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία.
– Θέμα 2: Επενδυτικό δυναμικό στη βιομηχανική συμβίωση.
– Θέμα 3: Καλές πρακτικές για τα οικοσυστήματα ανταλλαγών παραπροϊόντων και ενέργειας.
– Θέμα 4: Πράσινες δημόσιες συμβάσεις ως μέσο για τη βιομηχανική συμβίωση.

Τα σχόλια που παρέχονται από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα συγκεντρωθούν από τους διοργανωτές και θα διανεμηθούν στους εταίρους του έργου SYMBI προκειμένου να ενημερώσουν τις περιφέρειές τους για την χάραξη πολιτικής στους συγκεκριμένους τομείς. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες της δημόσιας διαβούλευσης του έργου SYMBI θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής που θα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, θα ενισχύσει θετικά τη βιωσιμότητα της οικονομίας της περιφέρειάς τους.

Κοβεντάρειο, Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

17.30 – 18.30 Συνάντηση Δικτύου Ενδιαφερόμενων Μερών του έργου SYMBI
(SYMBI Stakeholders Meeting Group)
18.30 – 18.40 Χαιρετισμοί
18.40 – 19.10 Υφιστάμενες πολιτικές για τη βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία
Παρουσίαση της κατάστασης, Καθ. Αν. Κοκόσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Συζήτηση με τους παρευρισκόμενους
19.10 – 19.40 Καλές πρακτικές οικοσυστημάτων για ανταλλαγή παραπροϊόντων και ενέργειας
Παρουσίαση της κατάστασης, Δρ. Αθ. Γεντίμης, ΙΠΣΥ / ΕΚ Αθηνά
Συζήτηση με τους παρευρισκόμενους
19.40 – 19.50 Διάλειμμα για καφέ
19.50 – 20.20 Επενδυτικές δυνατότητες στη βιομηχανική συμβίωση
Παρουσίαση της κατάστασης, Καθ. Ι. Λ. Μπακούρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Συζήτηση με τους παρευρισκόμενους
20.20 – 20.50 Πράσινες δημόσιες συμβάσεις ως μέσο για τη βιομηχανική συμβίωση
Παρουσίαση της κατάστασης, Καθ. Ι. Λ. Μπακούρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Συζήτηση με τους παρευρισκόμενους
20.50 – 21.00 Συζήτηση θεμάτων που έθεσαν οι συμμετέχοντες και συμπέρασμα από τον συντονιστή
21.00 Τέλος της εκδήλωσης

Μοιραστείτε την είδηση