Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), δυνατότητας ένταξης παράκτιων περιοχών της λίμνης Ιλαρίωνα, σε καθεστώς προστασίας της ορνιθοπανίδας – Μέχρι τέλους του 2020 η υποβολή της «Οριστικής ΤΕΠΕΜ» υλοποίησης

12 Min Read

Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΨΗΓ4653Π8 – ΠΜΦ/20.1.2017) η Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) της Γενικής Δνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη δυνατότητα ένταξης παράκτιων περιοχών και νησίδων της λίμνης Ιλαρίωνα, σε καθεστώς προστασίας και προσέλκυσης της ορνιθοπανίδας. Τα έργα που προτείνονται από την ΤΕΠΕΜ που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση (εφεξής «παρούσα ΤΕΠΕΜ»), θα πρέπει προ της υλοποίησής τους να συγκεκριμενοποιηθούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τις εκτάσεις υλοποίησής τους, στο πλαίσιο μελέτης ή μελετών επιπέδου οριστικής μελέτης (εφεξής «Οριστική Μελέτη»). Με βάση τα αποτελέσματα της Οριστικής Μελέτης θα πρέπει να συνταχθεί νεότερη ΤΕΠΕΜ (εφεξής «Οριστική ΤΕΠΕΜ») στην οποία θα περιγράφονται (με τον κατάλληλο για Μελέτη Περιβάλλοντος βαθμό λεπτομέρειας) και θα αξιολογούνται περιβαλλοντικά τα προτεινόμενα από την Οριστική Μελέτη έργα. Η Οριστική ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να υποβληθεί στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ προς έγκριση μέχρι και το τέλος του έτους 2020, ενώ η Οριστική Μελέτη θα πρέπει προ της εφαρμογής της να εναρμονισθεί με τους όρους και προϋποθέσεις της απόφασης έγκρισης της Οριστικής ΤΕΠΕΜ.

Το αντικείμενο της απόφασης της Γενικής Δνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, έχει ως παρακάτω:

- Advertisement -

Θέμα:  Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για τη δυνατότητα ένταξης περιφερειακών του ταμιευτήρα παράκτιων περιοχών και νησίδων σε καθεστώς προστασίας για την προσέλκυση της ορνιθοπανίδας, εκπονηθείσας σε εφαρμογή του όρου 29.1 της υπ’ αριθ. 130437/30-6-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν. Κοζάνης και Ν. Γρεβενών».

Έχοντας υπόψη:

… (1-28 Ν., Π.Δ., ΚΥΑ)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) τιτλοφορούμενης «Εκπόνηση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) για τη δυνατότητα ένταξης περιφερειακών του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα παράκτιων περιοχών και υφιστάμενων νησίδων κατάντη του φράγματος, σε καθεστώς προστασίας, με σκοπό την προσέλκυση της ορνιθοπανίδας, Τελική Έκθεση», Νοεμβρίου 2013, που εκπονήθηκε σε εφαρμογή του όρου 29.1 της υπ’ αριθ. 130437/30-6-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν. Κοζάνης και Ν. Γρεβενών» (εφεξής «ΥΗΕ Ιλαρίωνα»), σύμφωνα με τα αναφερόμενα ακολούθως:

  1. Συνοπτική περιγραφή

Η εγκρινόμενη με την παρούσα απόφαση ΤΕΠΕΜ έχει ως αντικείμενο: α) τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης σε καθεστώς προστασίας, παράκτιων εκτάσεων και νησίδων του ταμιευτήρα του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα, με στόχο την προσέλκυση ειδών της ορνιθοπανίδας, και β) την εξεύρεση κατάλληλων χώρων και τη διατύπωση προτάσεων για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης, τροφοληψίας και καταφυγίου της ορνιθοπανίδας στην περιοχή μελέτης, η οποία περιλαμβάνει τις εκτάσεις πέριξ του ταμιευτήρα Ιλαρίωνα καθώς και κατάντη του φράγματος Ιλαρίωνα μέχρι την γέφυρα του Ρυμνίου στον ταμιευτήρα Πολυφύτου.

Η περιοχή μελέτης της ΤΕΠΕΜ υπάγεται διοικητικά στους Νομούς (και Περιφερειακές Ενότητες) Κοζάνης (Δήμοι Κοζάνης και Σερβίων – Βελβεντού) και Γρεβενών (Δήμοι Δεσκάτης και Γρεβενών), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Υπόχρεος εφαρμογής (φορέας υλοποίησης) των προτάσεων της ΤΕΠΕΜ είναι καταρχήν η ΔΕΗ Α.Ε. ή γενικότερα ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, με δυνατότητα ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, εν όλω ή εν μέρει, και από τρίτους φορείς κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στην ενότητα 2 «Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης ΤΕΠΕΜ» της παρούσας απόφασης.

Τα κύρια έργα που προβλέπονται από την ΤΕΠΕΜ είναι εν συνόψει τα ακόλουθα:

  1. Ανάντη του φράγματος Ιλαρίωνα.

1.1. Φύτευση τοπικών ειδών υδροχαρών δέντρων κα θάμνων στις όχθες του υδατορέματος Σιούτσα, από τη γέφυρα Αγίου Αθανασίου (επαρχιακής οδού Δήμητρας – Παλιουριάς) μέχρι τη συμβολή με τον ταμιευτήρα.

1.2. Δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης και αναψυχής.

  1. Κατάντη του φράγματος του Ιλαρίωνα, μέχρι τη γέφυρα Ρυμνίου:

2.1. Φυτεύσεις για επανεγκατάσταση συστάδων παρόχθιας βλάστησης με τοπικά είδη δέντρων και θάμνων.

2.2. Δημιουργία τεχνητών υγροτόπων (υγρολίβαδα) ελεγχόμενης στάθμης.

2.3. Προστασία και συντήρηση υφιστάμενων νησίδων και κατασκευή σχεδιών για την ορνιθοπανίδα.

2.4. Δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης – εκπαίδευσης και αναψυχής.

  1. Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης ΤΕΠΕΜ

2.1. Τα έργα που προτείνονται από την ΤΕΠΕΜ που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση (εφεξής «παρούσα ΤΕΠΕΜ»), θα πρέπει προ της υλοποίησής τους να συγκεκριμενοποιηθούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τις εκτάσεις υλοποίησής τους, στο πλαίσιο μελέτης ή μελετών επιπέδου οριστικής μελέτης (εφεξής «Οριστική Μελέτη» ασχέτως αριθμού μελετών). Ως έργα για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται οι δράσεις που περιλαμβάνουν φυσικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικά: χωματουργικές εργασίες, ελαφρές κατασκευές, οικήματα, έργα πολιτικού μηχανικού γενικότερα, φυτοτεχνικές – δασοτεχνικές εργασίες, τεχνητές σχεδίες κλπ.

2.2. Με βάση τα αποτελέσματα της Οριστικής Μελέτης θα πρέπει να συνταχθεί νεότερη ΤΕΠΕΜ (εφεξής «Οριστική ΤΕΠΕΜ») στην οποία θα περιγράφονται (με τον κατάλληλο για Μελέτη Περιβάλλοντος βαθμό λεπτομέρειας) και θα αξιολογούνται περιβαλλοντικά τα προτεινόμενα από την Οριστική Μελέτη έργα. Η Οριστική ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να υποβληθεί στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ προς έγκριση μέχρι και το τέλος του έτους 2020, ενώ η Οριστική Μελέτη θα πρέπει προ της εφαρμογής της να εναρμονισθεί με τους όρους και προϋποθέσεις της απόφασης έγκρισης της Οριστικής ΤΕΠΕΜ.

2.3. Η Οριστική ΤΕΠΕΜ θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει και διατύπωση ειδικών στόχων των προτεινόμενων έργων, τεχνική περιγραφή των τελευταίων, εξέταση εναλλακτικών σεναρίων και περιγραφή προγράμματος παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων.

2.4. Η Οριστική Μελέτη (και συνακόλουθα η Οριστική ΤΕΠΕΜ) δύναται να προτείνει έργα και σε θέσεις πέραν των προτεινόμενων στην παρούσα ΤΕΠΕΜ, εφόσον τεκμηριώνεται ότι εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους με τα προτεινόμενα από την παρούσα ΤΕΠΕΜ έργα.

2.5. Κατά το σχεδιασμό των προτεινόμενων από την Οριστική Μελέτη έργων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ του ΥΗΕ Ιλαρίωνα ως αυτή ισχύει κατά το χρόνο εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης απ’ αυτήν ανώτατης στάθμης λειτουργίας (ΑΣΛ) και ανώτατης στάθμης πλημμύρας (ΑΣΠ) του ταμιευτήρα Ιλαρίωνα.

2.6. Κατά το σχεδιασμό των φυτεύσεων που προβλέπονται από την Οριστική Μελέτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι σχετικές κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Οδηγό (έτους 2007) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) «Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα».

2.7. Η Οριστική ΤΕΠΕΜ θα πρέπει να ορίζει το σχήμα διοίκησης των προτεινόμενων απ’ αυτήν έργων, και να παραθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχετική σύμφωνη γνώμη των φορέων των οποίων προτείνεται η συμμετοχή στο σχήμα. Η αναφορά στο σχήμα διοίκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τους φορείς κατασκευής, λειτουργίας και παρακολούθησης των έργων, και τις απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίας (πέραν της περιβαλλοντικής αδειοδότησης), και να προσδιορίζει συνοπτικά το περίγραμμα των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών τους (πχ τυχόν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων, κανονισμός λειτουργίας κλπ). Σε περίπτωση που δεν τεκμηριωθεί η δυνατότητα λειτουργίας σχήματος διοίκησης με συμμετοχή τρίτων φορέων, ως φορέας κατασκευής και λειτουργίας των έργων της Οριστικής ΤΕΠΕΜ νοείται ο φορέας λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα (η ΔΕΗ Α.Ε. κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας).

2.8. Ο φορέας λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, φέρει την ευθύνη εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων από την Οριστική ΤΕΠΕΜ έργων, εκτός εάν έτερος φορέας αναλάβει κατόπιν αιτήματός του τη σχετική ευθύνη.

2.9. Το πρόγραμμα παρακολούθησης των προτεινόμενων από την Οριστική ΤΕΠΕΜ έργων θα πρέπει να έχει καταρχάς διάρκεια τουλάχιστον πενταετίας, ενώ θα πρέπει να εξασφαλισθεί και η απαραίτητη χρηματοδότηση για την εφαρμογή του τουλάχιστον κατά το ως άνω διάστημα. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος δύναται να επεκταθεί με βάση τα αποτελέσματά του, στο πλαίσιο των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης (όπως η έγκριση της Οριστικής ΤΕΠΕΜ, η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΥΗΕ Ιλαρίωνα) .

  1. Ισχύς και τροποποίηση της απόφασης

3.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως και την έγκριση της προβλεπόμενης απ’ αυτήν Οριστικής ΤΕΠΕΜ, υπό την προϋπόθεση ότι ευρίσκεται σε ισχύ ΑΕΠΟ για το ΥΗΕ Ιλαρίωνα.

3.2. Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά την έγκριση της ΤΕΠΕΜ που τη συνοδεύει, τιτλοφορούμενης «Εκπόνηση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) για τη δυνατότητα ένταξης περιφερειακών του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα παράκτιων περιοχών και υφιστάμενων νησίδων κατάντη του φράγματος, σε καθεστώς προστασίας, με σκοπό την προσέλκυση της ορνιθοπανίδας, Τελική Έκθεση».

3.3. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει το φορέα της από την υποχρέωση άλλων αδειών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα δεν συνεπάγεται την νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων υφιστάμενων κατασκευών.

3.4. Για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης απαιτείται η εκ νέου υποβολή και έγκριση ΤΕΠΕΜ, στην οποία θα περιγράφονται τα νεότερα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση.

  1. Έλεγχος εφαρμογής της απόφασης – Κυρώσεις για τη μη εφαρμογής της.

4.1. Αντίγραφο της παρούσας απόφασης και της ΤΕΠΕΜ που τη συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του φορέα του έργου στις οποίες τηρείται αντίγραφο των Μελετών Περιβάλλοντος που συνοδεύουν την ΑΕΠΟ του, και σε κάθε περίπτωση στις εγκαταστάσεις διοίκησης του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, ενώ θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο για διεξαγωγή ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.2. Ελέγχους για την τήρηση της παρούσας απόφασης δύναται να διενεργούν οι Υπηρεσίες που είναι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες για τον έλεγχο τήρησης της ΑΕΠΟ του ΥΗΕ Ιλαρίωνα.

4.3. Η μη τήρηση της παρούσας απόφασης ή καθ’ υπέρβασή της πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  1. Δημοσιοποίηση της απόφασης.

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται με την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση σε pdf

mikrovalto.gr

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση