Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την προκήρυξη του διαγωνισμού των Δημοτικών Αστυνομικών

5 Min Read

38 θέσεις προβλέπονται για την Δυτική Μακεδονία

Δημοσιεύτηκε χθες η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη με μόνιμη σχέση εργασίας 1213 Δημοτικών Αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Όπως είχε γράψει ο «Χ» στις 20 Φεβρουαρίου στην Δυτική Μακεδονία θα προσληφθούν 38 άτομα σε τέσσερις δήμους.

  • Στον Δήμο Γρεβενών οι θέσεις είναι συνολικά εννέα εκ των οποίων οι τέσσερις θα είναι ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα και πέντε ΔΕ.
  • Στον Δήμο Φλώρινας προβλέπονται συνολικά εννέα θέσεις εκ των οποίων η μια θα είναι ΤΕ και οι οκτώ ΔΕ.
  • Για τον Δήμο Κοζάνης προβλέπονται συνολικά δέκα θέσεις όλες ΔΕ και
  • για τον Δήμο Εορδαίας προβλέπονται και εκεί δέκα θέσεις όλες ΔΕ.

Στο διαγωνισμό οι θέσεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα κατανέμονται ως εξής: 208 θέσεις για απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 218 θέσεις για απόφοιτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 787 θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (ΔΕ). 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε τρεις (3) βάρδιες (πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή), όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού. Το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή του, σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις εντολές των προϊσταμένων. Σημειώνεται ότι πλέον οι δημοτικοί αστυνομικοί προβλέπεται ότι φέρουν ειδικό εξοπλισμό, όπως αστυνομικές ράβδους και χειροπέδες και έχουν τη δυνατότητα διενέργειας συλλήψεων.

Προσόντα διορισμού

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, καθώς από τη φύση των καθηκόντων των δημοτικών αστυνομικών και ιδίως από τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους προκύπτει άσκηση δημόσιας εξουσίας (ενδεικτικά: δυνατότητα διενέργειας συλλήψεων, άσκηση καθηκόντων ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, χρήση αστυνομικού εξοπλισμού κ.ά.).
  • Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2004 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ήτοι να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ό) έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.
  • Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες.
  • Να έχουν την υγεία (ψυχική και σωματική) που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περ. α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

Γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου.

  • Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Μοιραστείτε την είδηση