Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη του προ-Καποδιστριακού ΟΤΑ Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης

4 Min Read

Από την Διεύθυνση Δασών Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, με την αρίθμ. 7976/22-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ3Φ0ΟΡ1Γ-0ΧΑ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κυρώθηκε μερικώς ο Δασικός Χάρτης του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.
Η ανωτέρω Απόφαση μερικής κύρωσης, καθώς και το ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) του εν λόγω Δασικού Χάρτη {συγκεκριμένα μία (1) πινακίδα κλίμακας 1:30.000} δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Δ’ – Φ.Ε.Κ. 70/13-02-2020 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω Απόφασης μερικής κύρωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δ’ – Φ.Ε.Κ. 70/13-02-2020), ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία και αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 5α και 5β (χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις) του άρθρου 3 του N. 998/1979 όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου. Ο οριστικός Δασικός Χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι, τίθεται στη διάθεση κάθε δημόσιας αρχής, φορέων, πολιτών και λοιπών τρίτων, ειδική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΝ., σχετικά με το περιεχόμενο των κυρωμένων Δασικών Χαρτών. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx
Από την ιστοσελίδα αυτή παρέχεται σε όλους η δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του μερικώς κυρωμένου Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης (επικαιροποιημένου και συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979), καθώς επίσης και όλων των υπόλοιπων προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 156) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα). Στους εν θέματι μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες αποτυπώνονται με:
α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.
β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Για τα λοιπά τμήματα των αναρτημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα), για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα των με αρίθμ. 3894/14-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΩ7ΟΡ1Γ-07Λ) & 201942/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΥΟΡ1Γ-1ΔΟ) Αποφάσεων θεώρησης και αποτελούν τους προσωρινούς Δασικούς Χάρτες, της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010, δυνατότητα χρήσης των στοιχείων αυτών παρέχεται μέσω του ακόλουθου ειδικού διαδικτυακού τόπου: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι: με την αρίθμ. 12358/467/20-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΟΡ1Γ-ΚΑ3) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ.170/τεύχος Δ’/04-04-2013), κυρώθηκαν οι οριστικοί Δασικοί Χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Περδίκα, Ολυμπιάδας και Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Δυνατότητα χρήσης των ανωτέρω κυρωμένων Δασικών Χαρτών παρέχεται μέσω του ακόλουθου ειδικού διαδικτυακού τόπου: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension_old/default.aspx

Μοιραστείτε την είδηση