Δύσκολα τα πράγματα στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού – Σε αναμονή ενός νέου προϋπολογισμού προκειμένου να αποφευχθεί η επιτροπεία

2 Min Read

Σε αναμονή ενός νέου προϋπολογισμού που θα βασίζεται στη συναίνεση, σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκονται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

Για όσο χρόνο καθυστερεί η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού του δήμου προς έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία αυτού αρχή, παρέχεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών να του επιβάλουν τις κυρώσεις της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, η οποία έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 174 του Ν.4270/2014 και ορίζει ότι: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α. για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή και β. στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών».

- Advertisement -

Αυτά επισημαίνει μεταξύ άλλων και το έγγραφο που έστειλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο δήμο, με το οποίο αναφέρεται στις συνέπειες από τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού και στο οποίο τονίζεται ότι «τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος».

Μοιραστείτε την είδηση