Δυο ειδικούς συνεργάτες προσλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες. Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

2 Min Read

Στην πρόσληψη δύο ειδικών – επιστημονικών συνεργατών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα δυο στελέχη θα προσληφθούν για τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης και Παιδείας & Πολιτισμού.

 • Για τους Ειδικούς Συμβούλους απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης
  Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
  σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους
 • Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό
  δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της
  ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενες με το
  αντικείμενο της απασχόλησής τους.
 • Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο
  προσωπικό του Δημοσίου, ήτοι:
  1. Να είναι Έλληνες πολίτες (Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και
  πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
  των καθηκόντων
  3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
  απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των
  στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα).
  4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή
  απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας
  υπηρεσίας, ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο το έγγραφο όπως αναρτήθηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

- Advertisement -

Προκήρυξη Ειδικοί συνεργάτες

Μοιραστείτε την είδηση