Εγκύκλιος Πάσχα & Ευχές Μητροπολίτη 2016

straboy
από straboy
5 Min Read

 

ΠΑΥΛΟΣ  

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθαι, Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τόν λίθον τοῦ μνήματος, αὐτός ἡμᾶς εὐηγγελίσατο, εἰπών, Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας˙

Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε» (τροπ. Κυριακῆς Μυροφόρων).

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Στίχοι καί μηνύματα, διακηρύξεις καί γεγονότα αἰώνια, διαχρονικά καί παγκόσμια μᾶς προσφέρει, ὡς εὔοσμον πνευματικήν ἀνθοδέσμην, ὁ Σταυρός καί ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.

Καί θέτομεν δύο ἐρωτήματα:

α) Ποῖον ἄλλον γεγονός εἰς τήν παγκόσμιον ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἄν καί πολεμεῖται λυσαλέως, παραμένει τόσον ζωντανόν μέ ποικίλας συμπεριφοράς καί ἐκκλησιαστικάς τελετάς, ποικίλων ἐθίμων, λόγων, ὕμνων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀλλά καί τῆς λαϊκῆς μούσας, ὅσον ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου καί ἡ Ἀνάστασίς Του;

β) Ποῖος ἄλλος τόπος, ὅπως ὁ τόπος  τῆς Γεννήσεως, τῆς Βαπτίσεως, τῶν θαυμάτων τῆς Ἱερουσαλήμ, ἔνθα ἡ Σταύρωσις καί  ἡ Ἀνάστασις, συνελόντι εἰπεῖν οἱ Ἅγιοι Τόποι, δύο χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερον ἔχουν τόση ἐπισκεψιμότητα ἀπό χριστιανούς καί μή, ὅσον οἱ προαναφερθέντες τόποι;  Καί οἱ μέν Χριστιανοί μέ καρδιά θείου ἔρωτος προσκυνοῦν τούς τόπους «οὖ ἔστησαν οἱ πόδες Κυρίου» καί παίρνουν ἁγιασμόν, οἱ δέ ἄλλοι ἐπισκέπτονται ἔστω τούς χώρους καθώς αὐτοί μεταφράζουν καί ἀποδέχονται τόν Χριστόν.

Καί ἐνῶ θά ἔπρεπε αὐτά τά δύο ἐρωτήματα νά συνέχουν καί νά προβληματίζουν κάθε ἄνθρωπον δυστυχῶς ὑπάρχουν καί οἱ ὁλίγοι, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται ἡγέτες, τοκογλύφοι, φιλοπόλεμοι, αἱμοχαρεῖς καί λοιποί, ὄργανα τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ παρουσιάζονται μέ σχῆμα προβάτου εἶναι λύκοι ἄρπαγες. Ἐνῶ ἐμφανίζονται στούς λαούς μέ βαρύγδουπους λόγους περί εἰρήνης, δικαιοσύνης, ἴσης κατανομῆς τοῦ πλούτου καί θυσιαστικῆς ἀγάπης ἐξελλίσσονται, ὅπως σημειώνει ὁ ἀναστάς Κύριός μας Ἰησοῦς, σέ «δυνάστας καί καταπιεστάς» (Μάρκ 10,42-43).

Αὐτά δέν ζοῦμε σήμερα; Αὐτά δέν βιώνουμε ὡς χώρα, ἀλλά καί σέ παγκόσμια κλίμακα; Πολέμους, ἐμφύλιες συρράξεις, μετανάστες, πρόσφυγες, πεῖνα, δυστυχία, «συνοχή ἐθνῶν» ὅπως σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή.

Καί γιατί ὅλα αὐτά;

Ἡ ἀπάντησις ἀπλή καί καθαρή, κρυστάλλινη καί ἀληθινή: Διότι ὅλοι ἔγιναν Θεοί!! Πέταξαν τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, τό ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας καί ἔγιναν δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, τοῦ ἐγώ καί τῆς φιλαυτίας τους.

Δέν δέχονται τήν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὡς δική τους καθημερινήν ἀνάστασιν ἀπό τά πάθη, τίς ἰδεολογίες καί ἰδεοληψίες, φιλοσοφίες καί σοφίσματα μέ ἀποτέλεσμα τήν πνευματική ὑποδούλωση καί αἰχμαλωσία. Ἐνῶ διατείνονται ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι, βιώνουν τήν πλέον καί πλέον ἀνελεύθερη τυραννία, ἔχουν χάσει τόν ὕπνο τους, δέν ἔχουν γαλήνη καί ἡρεμία στίς καρδιές τους. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ καί διδάσκει: «τῆ ἐλευθερίᾳ οὖν, ἦν Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας, ἐνέχεσθε ….» (Γαλ. 5,12)

Ὁ Σταυρός καί Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπον ἐκ τῆς τυραννίδος τοῦ διαβόλου, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς τῶν πρωτοπλάστων Ἀδάμ καί Εὔας. Ἔκλεισε τόν Ἄδην καί «ἐχαρίσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον»· εἶναι πλέον στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου: ἤ Χριστός καί ἐλευθερία πνευματική καί ἀρετές ἤ διάβολος καί τυραννία.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἐπλήρωσε «τά σύμπαντα εὐωδίας πνευματικῆς», προσέφερεν ὄντως ἐλευθερίαν, διδάσκει τήν καθημερινήν θυσιαστικήν ἀγάπην πρός τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπον ἀδιακρίτως φυλῆς καί θρησκείας.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι καί παραμένει τό αἰώνιον γεγονός, πηγή Ζωῆς αἰωνίου, διακήρυξις εἰρήνης καί συμφιλιώσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀδιαμφισβήτητος Βασιλεύς τῶν Βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων, ἀλλά καί διάκονος καί διακονῶν -διαχρονικῶς καί παγκοσμίως- τήν αὐτοῦ μεγαλειότητα, τόν ἄνθρωπον.

 

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί!

 

Μετά πασχαλίων εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Μοιραστείτε την είδηση