Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025 ύψους 105 εκ €.

2 Min Read

Γιάννης Κωσταρέλλας- xronos-kozanis.gr

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση έγκρισης του  Περιφερειακού  Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  για την 1η προγραμματική περίοδο 2021-2025 ύψους 105 εκ €. Αξίζει να σημειώσουμε πως τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης λειτουργούν  κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση αποκλειστικά των πόρων του Εθνικού ΠΔΕ.

- Advertisement -

Περιλαμβάνει 5 Άξονες – Αναπτυξιακούς Στόχους, με την προσπάθεια της Περιφέρειας  να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση και στην απόλυτη συνέργεια με το νέο ΠΕΠ  2021-2027, με το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας 2020-2023, με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται δράσεις και έργα (εκτός αυτών που καλούνται ως υποχρεωτικές ετησίως επαναλαμβανόμενες δράσεις) που υποστηρίζουν την έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη, τις υποδομές της ΠΔΜ, την κοινωνική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια που επιδιώκει εμφατικά πλέον η ΠΔΜ.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι – άξονες είναι:

Έξυπνη Ανάπτυξη (έρευνα και ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία και
επιχειρηματικότητα)

Πράσινη Ανάπτυξη (κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική
αλλαγή)

Κοινωνική Ανάπτυξη (υγεία, απασχόληση, παιδεία/ αθλητισμός, κοινωνική συνοχή)

Ανάπτυξη Υποδομών (δίκτυα, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα)

Εξωστρέφεια (πολιτισμός, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, βιομηχανία)

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα αποτυπώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Πλέον και με βάση το νέο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, εισάγεται σε αυτό η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και σε ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Επιπλέον, καθορίζονται οι προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, οι ειδικοί στόχοι, τα έργα και οι δράσεις, ο συνολικός και ανά στόχο – άξονα προϋπολογισμός, καθώς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με την σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος.

 

 

ΠΠΑ ΠΔΜ 2021-2025 ΦΕΚ by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

Μοιραστείτε την είδηση