Εισήγηση για ακύρωση της υποβολής πρότασης για επέκταση της τηλεθέρμανσης σε Δρέπανο και Κρόκο θα συζητηθεί στο σημερινό ΔΣ της ΔΕΥΑΚ- Το θέμα να επανεξεταστεί μετά την σύνδεση με το φυσικό αέριο

4 Min Read

Εισήγηση της υπηρεσίας για  ακύρωση προηγούμενης  απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ  για την υποβολή πρότασης επενδυτικού έργου για το εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και επέκταση της τηλεθέρμανσης σε Δρέπανο και Κρόκο, θα συζητηθεί στο σημερινό ΔΣ της επιχείρησης.

 

Η πρόταση θα υποβαλλόταν για χρηματοδότηση στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα µε έμφαση στις Αστικές περιοχές προϋπολογιζόμενης συνολικά δαπάνης ύψους : 23.594.891,00 € πλέον ΦΠΑ στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης του ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Το αιτιολογικό

Όπως αναφέρεται στη εισήγηση, από την αρχική ωστόσο δημοσίευση της πρόσκλησης μέχρι και σήμερα,  επήλθε σειρά μεταβολών στο εξωτερικό περιβάλλον και στην αγορά ενέργειας που καθιστούν  την  υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου ανέφικτη με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ειδικότερα:

(α) Αναθεωρήθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα βάσει του οποίου προβλέπεται ότι οι μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης –  που είναι και η μοναδική πηγή θερμικής ισχύος –  θα τεθούν εκτός λειτουργίας από τον Δεκέμβριο του 2022 ενώ η μονάδα V από το τέλος του 2023. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναθεωρηθεί αντίστοιχα και το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έλλειψη επάρκειας ισχύος η οποία δεν επιτρέπει την περαιτέρω επέκταση της εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης σε νέους οικισμούς κατά αξιόπιστο τρόπο.

(β) Λόγω του ανωτέρω, η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ σήμερα βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού αλλαγής του βασικού καυσίμου σε φυσικό αέριο, σύμφωνα και με το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης ΕΣΦΑ για την περίοδο 2020-2029.  Για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του καυσίμου επιβάλλεται η ανάπτυξη εκ  μέρους της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ σημαντικών υποδομών (νέα μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγής) η δημιουργία των οποίων απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Ως εκ τούτου, υφίσταται ρεαλιστική ανάγκη αναθεώρησης των επενδυτικών προτεραιοτήτων της επιχείρησης.

(γ) Από τις 18/2/2019 έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση με την ΔΕΗ για την προμήθεια θερμικής ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 2020 και δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης εφόσον οι μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία. Το σύνολο των μονάδων ωστόσο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θα σταματήσουν να λειτουργούν από το τέλος του 2023. Η χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και ειδικότερα το Ταμείο συνοχής επιβάλλει την διασφάλιση παροχής θερμικής ενέργειας για την περίοδο της ανάλυσης (25 έτη) που σήμερα δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

(δ) Η νέα τιμολογιακή πολιτική αλλά και η χρήση του φυσικού αερίου ως βασικό καύσιμο ανατρέπουν τα αρχικά δεδομένα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του εξεταζόμενου έργου, δοθέντος ότι επιφέρουν σημαντικά υψηλότερο κόστος του τιμολογούμενου προϊόντος (θερμική ενέργεια). Επιπρόσθετα, η βίαιη διακοπή λειτουργίας των θερμικών μονάδων της ΔΕΗ σε συνδυασμό κατ’ ανάγκη με την διακοπή λειτουργίας των ορυχείων δημιουργούν νέες συνθήκες για την περιοχή κατά την μεταλιγνιτική περίοδο οι οποίες αναπόφευκτα θα οδηγήσουν και σε μείωση του πληθυσμού που δραστηριοποιείται στην περιοχή και κατ’ επέκταση και στο εν δυνάμει πελατειακό κοινό της επιχείρησης.

H υπηρεσία εισηγείται  την ακύρωση της υποβολή πρότασης και την επανεξέταση του ζητήματος μετά την διευθέτηση και δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την παροχή θερμικής ισχύος με βασικό καύσιμο το φυσικό αέριο, αφού προηγηθούν η επικαιροποίηση της μελέτης καθώς και η υπάρχουσα χρηματοοικονομική ανάλυση κόστους οφέλους και λαμβανομένων υπόψη των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

 

Μοιραστείτε την είδηση