Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

2 Min Read

Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) αποτελεί μια σημαντική δράση για την επίτευξη των στόχων που θέτει το Νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) και τα τοπικά σχέδια των Δήμων. Το ζήτημα της διαχείρισης των βιοαποβλήτων αποτελεί σημείο – κλειδί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Οι αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής Νομοθεσίας, προϋποθέτουν μια σταδιακή στροφή της διαχείρισης αποβλήτων προς καινούρια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων, σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής και σταδιακή προσέγγιση σε μία πιο βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 3.940.000€, που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων, με δικαιούχους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως 13 Ιουλίου 2018.

- Advertisement -

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα,
• προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης, μέσω της οργάνωσης δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης, με έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών, σχολεία, οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, στρατόπεδα κ.α. (πράσινα σημεία).
• ανάπτυξης συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, μέσω της ανάπτυξης δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και Εθνικών Πόρων, μέσω της σχετικής Εκχώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων(ΤΣ)» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων δίνονται στις ιστοσελίδες: http://www.pepdym.gr, http://www.ymeperaa.gr και http://www.espa.gr.

Μοιραστείτε την είδηση