Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

2 Min Read

Στο σχέδιο για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτυπώθηκαν αναλυτικά οι αδυναμίες και τα προβλήματα που σκιαγραφούν την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες της Περιφέρειας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, με σημαντικότερες εξ’ αυτών την ανάγκη δημιουργίας ερευνητικών εργαστηρίων στήριξης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομία (ΕΤΑΚ), και διασύνδεσής τους με το επιχειρηματικό περιβάλλον της Περιφέρειας.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των αναγκών, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 €, που αφορά στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας, με δικαιούχους το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας και περίοδο υποβολής προτάσεων από 2/4/2018 έως 1/6/2018.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα νέων Ερευνητικών Υποδομών ή αναβάθμισης υφιστάμενων Υποδομών Έρευνας που αφορούν τους τομείς στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η στρατηγική δίνει έμφαση στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας, έτσι ώστε να δημιουργείται συγκριτικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία για την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα στους τομείς αγροδιατροφής, γουνοποιίας, τουρισμού, ενέργειας / περιβάλλοντος και μεταποίησης.
Οι Δράσεις ενίσχυσης ερευνητικών υποδομών θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 1 – «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των προτάσεων έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pepdym.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=895:-57-&catid=46:-2014-2020&Itemid=76.

Μοιραστείτε την είδηση