Έκλεισε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά μεταξύ άλλων και τη βάση εισαγωγής- Με το ψήφισμα της Συγκλήτου συντάχθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο

2 Min Read

Με το ψήφισμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συντάχθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την Τετάρτη.

Το θέμα ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του αυτοδιοικητικού οργάνου (είχε προηγουμένως συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης), μετά τους “τριγμούς” που προκάλεσε για τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στα περιφερειακά πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων και σε αυτό της Δυτικής Μακεδονίας.
Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» μπήκε σε διαβούλευση από τις 13 Ιανουαρίου, ενώ η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου.
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις ιδίως για τα εξής ζητήματα:
  • διατάξεις για τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση με στόχο την ενίσχυση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιτυχή φοίτηση και την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών. Επιπλέον προβλέπεται η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου σε δύο φάσεις, με συγκεκριμένο προβλεπόμενο αριθμό δυνατών επιλογών σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων στην πρώτη φάση για την ενίσχυση της εκπεφρασμένης προτίμησης των υποψηφίων. Τέλος θεσπίζεται η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο επιτρέπει την κατάληψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.
  • διατάξεις για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Προτείνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την προστασία εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., αφενός, μέσω της πρόβλεψης συγκεκριμένων οργάνων και διαδικασιών και, αφετέρου, μέσω της σύστασης της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία και θα έχει ως αποστολή της την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες αυτών. Περαιτέρω προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου για τους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.
  • διατάξεις για τη θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης, με ειδική μέριμνα για όσους ήδη φοιτούν στα Α.Ε.Ι. μέσω της πρόβλεψης μεταβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών.
Μοιραστείτε την είδηση