Έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών στη φορολογία εισοδήματος

4 Min Read

Θα ήταν χρήσιμο για πολλούς, να παρουσιάσουμε το ισχύων πλαίσιο ως προς την έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών στη φορολογία εισοδήματος, από 1/1/2014 και μετά, συμπεριλαμβάνοντας και τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις στο Κ.Φ.Ε.
Οι γενικοί κανόνες έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών είναι οι εξής:
1. Οι δαπάνες να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Εκπίπτει πλέον κάθε δαπάνη η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η οποία ενδεχόμενα αλλά όχι απαραίτητα – συμβάλει άμεσα στη δημιουργία εισοδήματος. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η φορολογική αρχή δεν κρίνει πλέον τη σκοπιμότητα ή το ύψος των σχετικών δαπανών με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές.
2. Οι δαπάνες να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, βάση στοιχείων της Φορολογική Διοίκησης. Οι σχετικές δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές μερικά ή ολικά, είτε ως προς τη συναλλαγή, είτε ως προς το πρόσωπο του εκδότη. Η σύγκριση με την ‘αγοραία αξία’ αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές βάσει του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. Ισχύει για δαπάνες φορολογικών περιόδων από 1/1/2014 και μετά.
3. Να εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και να αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων η καταχώρηση σε αυτά των σχετικών δαπανών είναι υποχρεωτική για την έκπτωση τους. Σε διαφορετική περίπτωση (μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων) το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται. Η ύπαρξη του σχετικού δικαιολογητικού (ήτοι κάθε πρόσφορου στοιχείου πέραν των κλασικών φορολογικών παραστατικών), είναι η βάση για την απόδειξη και την πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης. Ισχύει για δαπάνες φορολογικών περιόδων από 1/1/2014 και μετά.
Όσων αφορά την εξόφληση δαπανών αξίας (πρό Φ.Π.Α.) άνω των € 500,00, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον η εξόφληση της δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (τμηματική ή ολική), δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Υποχρεωτικά, εφόσον η συνολική αξία υπερβαίνει τα 500,00 €, τότε κάθε σχετική πληρωμή (των προκαταβολών συμπεριλαμβανομένων), πρέπει να γίνεται με χρήση πρόσφορου τραπεζικού μέσου. Περιλαμβάνει κάθε είδους επιχειρηματική δαπάνη αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών ημεδαπής ή αλλοδαπής ακόμα και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου.
Ως πρόσφορα τραπεζικά μέσα πληρωμής νοούνται: Κατάθεση σε λογ/μο ημεδαπής ή/και αλλοδαπής (αλλά και σε λ/μο που τηρείται σε ιδρύματα πληρωμών ή ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 3862/2010) / Έμβασμα / Χρήση πιστωτικής, χρεωστικής κάρτας / Επιταγής / Συναλλαγματικής που εξοφλείται σε τράπεζα / Ταχυπληρωμής (και μέσω ιδ. παρόχων,), / PAYPAL / αντικαταβολές (εφόσον στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. που εκδίδεται αναγράφεται ο αρ. του φορολογικού παραστατικού που εξοφλείται), / εξόφληση και από τρίτο πρόσωπο (με χρήση τραπεζικού μέσου) είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται η εμπορική σχέση και η αιτία / οι μετρητοίς πληρωμές νερού & ηλ. ρεύματος εφόσον πραγματοποιούνται στα ταμεία των επιχειρήσεων (γκισέ).
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση