Στο στόχαστρο των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δημόσιος υπάλληλος στη Δυτική Μακεδονία για μη σύννομη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συστηματική αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία του

4 Min Read
ÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÑ×ÇÓ ÄÉÁÖÁÍÅÉÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÄÉÁÖÁÍÅÉÁÓ ÅËËÁÓ Êåíôñéêïò ïìéëçôçò ï Õð. Äéêáéïóõíçò Êùóôáò Ôóéáñáò (EUROKINISSI/ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Στο στόχαστρο των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπήκε ένας υπάλληλος φορέα της κεντρικής κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία για μη σύννομη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και τη συστηματική αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία του.

Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, κλιμάκιο επιθεωρητών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Ε.Α.Δ. πραγματοποίησε έλεγχο σε φορέα της κεντρικής κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία, με αντικείμενο την παρουσία συγκεκριμένου υπαλλήλου στην Υπηρεσία κατά το διάστημα των ετών 2018-2022 και τη σχετική εποπτεία του από τα αρμόδια όργανα του φορέα, καθώς και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από αυτόν στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του ελέγχου αντλήθηκαν στοιχεία από τα ανοικτά δεδομένα στο διαδίκτυο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Αλβανίας, ενώ αναπτύχθηκε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα της Αλβανίας (μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών), καθώς και με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

- Advertisement -

Ειδικότερα, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

(Α) Ο ελεγχόμενος υπάλληλος, κατά παράβαση του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.)

  • Συμμετέχει σε ποσοστό 100% σε εταιρεία Ε.Π.Ε. με κύριο αντικείμενο το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, από την ίδρυσή της έως και σήμερα, ενώ παράλληλα κατέχει και την ιδιότητα του διαχειριστή αυτής. Η ανωτέρω δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε χρόνο που ο εν λόγω υπάλληλος βρισκόταν σε άδεια άνευ αποδοχών χωρίς να είχε ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία του. Τα καθαρά κέρδη του ελεγχόμενου υπαλλήλου από την υπόψη επιχειρηματική του δραστηριότητα στην αλλοδαπή κατά τα τελευταία τέσσερα έτη ανέρχονται στα 120.000 ευρώ, πολλαπλάσια των τακτικών αποδοχών του από την οργανική του θέση στο δημόσιο.
  • Απουσίαζε αδικαιολόγητα από την Υπηρεσία του αποσπασματικά διαστήματα για συνολικά περίπου πέντε μήνες κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, σε ημέρες που αποδεδειγμένα βρισκόταν εκτός Ελλάδας (βάσει σχετικών στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας), φαινόταν παράλληλα να είναι παρών και στην Υπηρεσία του βάσει των καταχωρημένων στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης παρουσιών του ελεγχόμενου φορέα και ταυτόχρονα να υπογράφει πρακτικά παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας του, με συνέπεια να τίθεται εν αμφιβόλω η πραγματική ημέρα υπογραφής των υπόψη πρακτικών.

Επιπρόσθετα, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο πέντε (5) μηνών δεν υπήρξε καμία καταχώρηση στο παρουσιολόγιο περί της παρουσίας του στην Υπηρεσία.

(Β) Οι Προϊστάμενοι του ελεγχόμενου υπαλλήλου, κατά παράβαση του Υ.Κ.

  • Άσκησαν πλημμελή έλεγχο στον εν λόγω υπάλληλό τους, αναφορικά με την τήρηση του ωραρίου εργασίας και εν γένει την παρουσία του στην Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, δεν γνώριζαν τεκμηριωμένα για την παρουσία του ή μη στην Υπηρεσία και για το που ακριβώς βρισκόταν καθημερινά και επί μακρόν ο εν λόγω υφιστάμενός τους, καθώς και για το τι καθήκοντα ασκούσε.
  • Δεν άσκησαν πειθαρχική δίωξη στον εν λόγω υπάλληλο για τη μη παρουσία του στην Υπηρεσία.
  • Δεν προέβησαν σε ενέργειες ειδοποίησης του εκκαθαριστή της μισθοδοσίας του φορέα, ώστε να προβεί σε σχετική περικοπή της μισθοδοσίας του εν λόγω υπαλλήλου.

Επιπροσθέτως συγκεκριμένος Προϊστάμενος του ελεγχόμενου υπαλλήλου εξέδωσε γι’ αυτόν δεκαέξι (16) εντολές μετακίνησης εκτός έδρας, δίχως να έχει τη σχετική αρμοδιότητα ή/και εξουσιοδότηση.

Από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ζητήθηκε να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στον ελεγχόμενο υπάλληλο και στους Προϊσταμένους αυτού, βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε επίσης στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

To διαβάσαμε πρώτα στο kozan.gr

Μοιραστείτε την είδηση