Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών

7 Min Read
Illustration picture

Στις 15 Φεβρουαρίου η Επιτροπή κίνησε 24 διαδικασίες κατά αρκετών κρατών μελών για παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες. Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες έχουν ζωτική σημασία για την οικονομία της ΕΕ. Οι υπηρεσίες αναλογούν στο 70 % περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ και ανάλογο μερίδιο έχουν στην απασχόληση. Η μη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ ή η κακή εφαρμογή της αποτελούν αιτία για την ανεπαρκή επίδοση των υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς. Από πρόσφατες μελέτες εκτιμάται ότι τα μακροπρόθεσμα δυνητικά οφέλη από την άρση των εμποδίων για την ενδοενωσιακή αγορά υπηρεσιών ξεκινούν από 279 δισ. ευρώ και μπορεί να φτάσουν τα 457 δισ. ευρώ με όρους πρόσθετου ετήσιου ΑΕΠ. Παρομοίως, η πρόσφατα εκδοθείσα ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά υπογραμμίζει ότι μια γνήσια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά είναι προϋπόθεση για να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις και να αναπτύξει μια ανθεκτική και ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο ευρωπαϊκή οικονομία.

H Επιτροπή είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες και να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Τα εμπόδια αυτά δεν αφήνουν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Ο τομέας των υπηρεσιών και τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Η Επιτροπή καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των περιορισμών που επιβάλλουν τα κράτη μέλη στην ενιαία αγορά υπηρεσιών και, για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα. Για παράδειγμα, η συνεργασία με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς (SMET) επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις συνεργατικές προσπάθειες για την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου και τη μείωση των διοικητικών φραγμών, μεταξύ άλλων στον τομέα των υπηρεσιών. Το SOLVIT είναι ένα άλλο μέσο που παρέχει ρεαλιστικές λύσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όταν —κατά τη μετακίνηση ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διασυνοριακό επίπεδο— αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τις δημόσιες αρχές όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στην ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει αυστηρά μέτρα επιβολής σταθερά κατά τα τελευταία έτη. Χάρη στα μέτρα αυτά υπήρξαν απτές βελτιώσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να κλείνει η Επιτροπή 18 υποθέσεις.

Η επιτυχία αυτή αφορά την αναθεωρημένη οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και ακολουθούν δύο μεγάλες δέσμες διαδικασιών επί παραβάσει που είχαν δρομολογηθεί τη διετία 2018-2019. Από τις υποθέσεις που έκλεισαν σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως:

  • καταργείται η υποχρέωση ειδικής γλωσσικής εξέτασης για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στην Πολωνία, εάν μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση της γλώσσας με άλλους τρόπους·
  • καταργείται η υποχρέωση διενέργειας ειδικής γλωσσικής εξέτασης που περιλάμβανε ελέγχους δεξιοτήτων που δεν σχετίζονται με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στις Κάτω Χώρες·
  • εξασφαλίζονται ταχείες διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Πορτογαλία·
  • αίρονται οι δυσανάλογοι περιορισμοί για όσους θέλουν να εργαστούν ως ξεναγοί και οδηγοί ορειβασίας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, η Ρουμανία διασφαλίζει πλέον την αυτόματη αναγνώριση του επαγγελματικού τίτλου των δικηγόρων της ΕΕ, όπως απαιτεί η οδηγία για την εγκατάσταση των δικηγόρων, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων στην ΕΕ.

Επιπλέον, οι υποθέσεις που κλείνουν και σχετίζονταν με την ελλιπή ή κακή μεταφορά της οδηγίας για τον έλεγχο αναλογικότητας στην εθνική νομοθεσία συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά τον έλεγχο αναλογικότητας στην πράξη και, ως εκ τούτου, αποτρέπουν τη θέσπιση αδικαιολόγητων και δυσανάλογων κανόνων που βλάπτουν την ενιαία αγορά υπηρεσιών.

Τα μέτρα επιβολής που εγκρίθηκαν σήμερα αντιμετωπίζουν την αδυναμία των κρατών μελών να ενσωματώσουν ορθά τους βασικούς κανόνες της ενιαίας αγοράς στα οικεία εθνικά νομικά πλαίσια εντός των προθεσμιών, ή την έλλειψη συμμόρφωσης του εθνικού νομικού πλαισίου με τους κανόνες της ΕΕ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων σε σημαντικούς τομείς υπηρεσιών.

Η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει 11 επιπλέον προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβακία, καθώς και προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ρύθμιση των επαγγελμάτων μέσω κοινοβουλευτικών τροπολογιών καλύπτεται από προηγούμενη αξιολόγηση αναλογικότητας.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει 5 αιτιολογημένες γνώμες στη Γερμανία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την Ισπανία λόγω πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τον έλεγχο αναλογικότητας όσον αφορά τη νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων. Οι εν λόγω αιτιολογημένες γνώμες αφορούν, συγκεκριμένα, τη μη συμπερίληψη όλων των σχετικών μέτρων στις αξιολογήσεις αναλογικότητας ή τη μη υλοποίηση των αναγκαίων διαδικαστικών εγγυήσεων ή ορισμένων κριτηρίων για τις εν λόγω αξιολογήσεις.

Επιβολή της οδηγίας για τις υπηρεσίες

Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων στο εμπόριο των υπηρεσιών εντός της ΕΕ. Απλοποίησε τις διοικητικές διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών, ενίσχυσε τα δικαιώματα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που λαμβάνουν υπηρεσίες και προώθησε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν όλες συνολικά τις απαγορεύσεις στην εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνολικών απαγορεύσεων μιας μορφής εμπορικής επικοινωνίας, για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Μοιραστείτε την είδηση