Ένα «Παράθυρο στην Τέχνη και τη Γνώση» θα κοσμεί κτήριο της οδού Ειρήνης

2 Min Read

Μια νέα τοιχογραφία θα κοσμεί σε λίγο καιρό κτήριο της οδού Ειρήνης. Η τοιχογραφία επιλέχθηκε κατόπιν προτάσεων του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Προγραµµατικής Συµφωνίας που έχει υπογραφεί µεταξύ ∆ήµου Κοζάνης και του  Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας για το Τοπικό Σχέδιο ∆ηµιουργίας Εικαστικών Παρεµβάσεων.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν 16 προτάσεις από 11 φοιτητές και απόφοιτους/ες του ΤΕΕΤ με τα κριτήρια που επισηµανθήκαν περισσότερο να αφορούν  την τοποσηµότητα και την αλληλεπίδραση της τοιχογραφίας µε το γύρω περιβάλλον, έτσι ώστε να ολοκληρώνει την πολεοδοµική, αρχιτεκτονική και αισθητηριακή χρήση του παρακειµένου πεζόδροµου. Ταυτόχρονα κριτήριο απετέλεσε η συµβολική διάσταση σε σχέση µε το σύγχρονο. Το επίπεδο των συµµετοχών υπήρξε υψηλό τόσο ως προς τις προτεινόµενες ιδέες όσο και ως προς τον τρόπο παρουσίασης των προτάσεων.

- Advertisement -

Το επιλεχθέν σχέδιο ανήκει στον Μανώλη Κτενιαδάκη ενώ ακολούθησαν τα σχέδια του ∆ηµήτρη Καληµέρη και του  Γιώργου Χρήστου.

Στην πρόταση του Μανώλη Κτενιαδάκη «Παράθυρο στην Τέχνη και τη Γνώση» εκτιµήθηκε η συµβολική λειτουργία του έργου, η αφηγηµατική του διάθεση που υπέβαλε και πρότεινε την ανθρώπινη κατάσταση σαν συνθήκη που αναδεικνύεται στο δηµόσιο χώρο. Η εφηβική νεότητα, η βιβλιοπαράθεση και το στραµµένο βλέµµα της νεαρής ηρωίδας στο ουρανό και την ενδοχώρα της ∆υτικής Μακεδονίας υποστήριξαν την επιλογή του.

Επιτροπή Αξιολόγησης Τοιχογραφιών Κοζάνης αποτέλεσαν οι:

Κωνσταντίνος ∆εσποτίδης, Αντιδήµαρχος

Γιάννης Ζιώγας, Κοσµήτορας Σχολής Καλών Τεχνών Π∆Μ

Κωνσταντίνος Ζιώγας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ T∆Μ [Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Tµήµα ∆υτικής Μακεδονίας]

Χάρης Κοντοσφύρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΕΤ/Π∆Μ

Θοδωρής Ζυρπιάδης, ΕΕΠ, ΤΕΕΤ/Π∆Μ

Αννίτα Κουτσονάνου, Σύµβουλος ∆ηµάρχου

Μοιραστείτε την είδηση