Έναρξη λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read
Υποδομές διαχείρισης βιοαποβλήτων στην ΤΜΔΑ Κοζάνης

Δύο νέες υποδομές για την μεταφόρτωση των βιοαποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων, εντάχθηκαν για λειτουργία στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας.

Τα έργα κατασκευάστηκαν εντός των ΤΜΔΑ Σιάτιστας (εικ. 1) και Κοζάνης (εικ. 2) και χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2494/07-07-2021 της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ.

- Advertisement -

Οι Π/Υ των έργων ανήλθαν σε 303.000 € πλέον ΦΠΑ για το έργο της Σιάτιστας και 147.000 € πλέον ΦΠΑ γι’αυτό της Κοζάνης.

Οι Δήμοι που εξυπηρετούνται από τις παραπάνω ΤΜΔΑ, θα μπορούν να παραδίδουν τα βιοαπόβλητα που συλλέγουν από την Διαλογή στην Πηγή με το καφέ κάδο, τα οποία στην συνέχεια θα μεταφέρονται στην Μονάδα ΕΡπεξεργασίας Απορριμμάτων για επεξεργασίας σε διακριτή γραμμή για την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας compost.

Υποδομές διαχείρισης βιοαποβλήτων στην ΤΜΔΑ Σιάτιστας

Η απόφαση ένταξης περιλάμβανε επίσης και την προμήθεια ενός ελκούμενου κλαδοτεμαχιστή με αρπάγη (εικ. 3), Π/Υ 189.900 € πλέον ΦΠΑ και Containers για την μεταφόρτωση των βιοαποβλήτων, Π/Υ 426.300 € πλέον ΦΠΑ.

Ελκούμενος κλαδοτεμαχιστής με αρπάγη
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση