Ενεργειακός εκσυγχρονισμός για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης από την ΔΕΥΑΚ μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

3 Min Read

Στην δημοπράτηση ενός πολύ σημαντικού έργου με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών προχώρησε η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Τίτλος του έργου “Ενεργειακός εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση Α.Π.Ε. για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης στον Δήμο Κοζάνης”, με συνολικό προϋπολογισμό τα 2.466.030,90 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και θα υλοποιηθεί μέσω των τεσσάρων υποέργων του.

Σχεδιασμός και επιδιώξεις του έργου.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται μέσω του έργου αυτού ικανοποιεί πρώτιστα τις ενεργειακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ,Α. Κοζάνης και αξιοποιούν τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, οδηγώντας σε «ενεργειακό εξορθολογισμό» των εγκαταστάσεων, και με βάση το νέο ενεργειακό της προφίλ σχεδιάζονται παρεμβάσεις συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μέσω της υλοποίησης του ενεργειακού σχεδιασμού επιδιώκεται αρχικά η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με την αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντλιών με εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή ευφυούς συστήματος  τηλεδιαχείρισης αποτελεί το κύριο εργαλείο για την κατάρτιση ενός σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης της ΔΕΥΑ Κοζάνης, απαντώντας στις απαιτήσεις του Ν.4342/2015 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας της 30ης Μαΐου του 2018. Το εν λόγω σύστημα διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι η λειτουργία της θα είναι απολύτως ελεγχόμενη και ενεργειακά αποδοτική.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων αποτελεί σημαντική προτεινόμενη δράση της εν λόγω Πράξης. Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας συμψηφισμού (net-metering και virtual net-metering), οδηγεί στη βέλτιστη απόδοση του συστήματος, με συνακόλουθα την μέγιστη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, την μείωση ρύπων σε εθνικό επίπεδο και σε μία πολύ σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το σχέδιο των προτεινόμενων παρεμβάσεων μετά την υλοποίηση του θα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ενώ η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, η οποία θα επέλθει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης, υπολογίζεται σε 3.208.103.92 kg CO2 /έτος. 

Η δημοπράτηση των υποέργων 1 &3.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προχώρησε ήδη στην δημοπράτηση των Υποέργων 1 και 3.

Το Υποέργο 1 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», αρχικού προϋπολογισμού 1.137.230,9 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακού εκσυγχρονισμού των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κοζάνης και συγκεκριμένα:

  1. Αντικατάσταση υφιστάμενων αντλιών (24 τεμάχια).
  2. Αντικατάσταση κινητήρων (12 τεμάχια).

 

Το Υποέργο 3 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε.», αρχικού προϋπολογισμού 1.070.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών πλήρως ολοκληρωμένων και λειτουργικών και συγκεκριμένα:

  1. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συνολικής ισχύος 1.499,60 kWp) υπό καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού.
  2. Σήμανση και απομακρυσμένη διαχείριση εγκαταστάσεων (μέσω εφαρμογής τηλεμετρίας) κ.α.

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή των συμβάσεων αυτοπαραγωγού με τον ΔΕΔΔΗΕ για τους συγκεκριμένους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Υποέργο 3.1).

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση