Ενημέρωση σχετικά με το «Ποιοι και πώς θα ψηφίσουν στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κοζάνης & υποβολή υποψηφιοτήτων»

5 Min Read

Ενημερώνονται τα μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης ότι κατόπιν απόφασης της Εκλογικής Επιτροπής, που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου, που θα γίνουν στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2017, ότι :
Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους έχουν εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Επιμελητηρίου τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (9/12/2016) και είναι ταμειακώς ενήμερα. Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο έως και 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα .
Ενημερώνονται επίσης, τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) , των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων των νομικών προσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι 1-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ακόμη ότι:
• κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, έχει μία (1) ψήφο
•κάθε ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
•κάθε ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
•κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.
•κάθε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε έχει μία (1) ψήφο αυτή του διαχειριστή της.
•κάθε ανώνυμη εταιρία (Α.Ε) έχει τρείς (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
•κάθε Ι.Κ.Ε έχει δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.
•κάθε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
•κάθε υποκατάστημα, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
•κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
•κάθε συνεταιρισμός, έχει δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μια φορά οσεσδήποτε επιχειρήσεις και αν έχει.

- Advertisement -

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, που λειτουργεί από 08:00 έως 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης (οδός Ιωάννου Φαρμάκη, αρ. 2) , το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι και 09-11-2017, αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή.
Στην αίτηση κάθε υποψηφίου θα επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00€).
Επίσης η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του Ν. 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση